Poznaj paragrafy

Autoklaw wynajmę…

Paweł Lenartowicz

Radca prawny, specjalizuje się w prawie medycznym

Czy lekarz dentysta może wykonać na rzecz zakładu kosmetycznego usługę sterylizacji narzędzi, korzystając z infrastruktury technicznej we własnym gabinecie?

W codziennej pracy lekarz i lekarz dentysta mogą się spotkać ze złożoną przez zakład kosmetyczny ofertą dotyczącą wykonywania czynności sterylizacji narzędzi, które wcześniej służyły do zabiegów w nim dokonywanych.

W konfrontacji z taką ofertą lekarz w pierwszej kolejności powinien rozważyć dopuszczalność prawną wykonania takiej czynności. Wymogi sanitarne zakładu kosmetycznego precyzowało rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej. Zostało ono jednak uchylone z dniem 2 stycznia 2012 roku. Od tego czasu obowiązki zakładu kosmetycznego dotyczące sterylizacji narzędzi wywodzi się z art. 16 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, która mówi, że osoby inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych podejmujące czynności, w trakcie których wykonywania dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, np.: podczas wykonywania tatuażu, przekłuwania uszu, są obowiązane do wdrożenia i stosowania procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi. W związku z tym uchylone rozporządzenie do dziś określa podstawowe wytyczne i wymagania sanitarne dla zakładów kosmetycznych. Warto podkreślić, że nie nakazywało ono zakładom kosmetycznym posiadania autoklawu, a jedynie poddawanie narzędzi dezynfekcji, myciu i sterylizacji. Wobec takiej regulacji prawnej wiele zakładów kosmetycznych poszukuje usługodawców, którzy zaoferowaliby taką usługę, także pośród stomatologów, których gabinety są wyposażone w autoklawy.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Jak sporządzić umowę?

Stworzenie pisemnej umowy pomiędzy naszą praktyką a zakładem kosmetycznym nie jest obligatoryjne, ale stanowi pewny dowód jej zawarcia, porządkuje wzajemne prawa [...]

Skutki zawarcia umowy

Lekarz, który zawarł umowę o świadczenie usług sterylizacji, musi mieć świadomość, że uzyskanie przychodu z tego tytułu rodzi co do zasady [...]

Odpowiedzialność lekarza

Poprzez wykonanie zabiegów kosmetologicznych dochodzi do zawarcia umowy między klientem oraz właścicielem zakładu kosmetycznego. Jeśli wystąpi szkoda na osobie wynikająca z [...]
Do góry