Innowacje

Co nowego w radiologii stomatologicznej?

prof. dr hab. med. Ingrid Różyło-Kalinowska

p.o. kierownik Samodzielnej Pracowni Propedeutyki Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Komisja Stomatologiczna NRL

Adres do korespondencji: Prof. dr hab. med. Ingrid Różyło-Kalinowska, Samodzielna Pracownia Propedeutyki Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. Karmelicka 7, 20-081 Lublin, Tel. 81 528 79 72, e-mail: radiologia.stomatologiczna@umlub.pl

O ile podstawy technik wykonywania zdjęć rentgenowskich nie zmieniły się od wielu lat, a w przypadku zasady izometrii stosowanej przy wykonywaniu zdjęć zębowych wewnątrzustnych nawet od ponad stulecia, ciągle obserwujemy wprowadzanie innowacji w zakresie sprzętu używanego do otrzymywania tych zdjęć. Oprócz tak oczywistych zmian jak np. coraz bardziej elegancki i ergonomiczny design aparatów rentgenowskich czy wprowadzenie elektronicznej kontroli parametrów ekspozycji, zachodzą też inne procesy. W artykule czytelnik znajdzie informacje dotyczące nowinek z dziedziny radiologii stomatologicznej.


Radiologia stomatologiczna ulega stopniowemu ucyfrowieniu, chociaż proces ten nie zachodzi tak dynamicznie jak w radiologii lekarskiej. Wprawdzie pierwsze cyfrowe detektory promieniowania rentgenowskiego wprowadzono właśnie do diagnostyki stomatologicznej (m.in. ze względu na mniejsze wymiary, a tym samym niższy koszt), jednak później nastąpiło spowolnienie procesu ucyfrowienia. Po części jest to związane z niechęcią lekarzy dentystów do otrzymywania wyników badania w formie cyfrowej. Zwłaszcza jeśli nie dysponują w gabinecie komputerem albo mają problem, by otworzyć na nim plik cyfrowy. Jednak nie uciekniemy przed digitalizacją radiologii, tak jak wcześniej czy później wprowadzony zostanie obowiązek prowadzenia cyfrowej dokumentacji medycznej.

Ucyfrowienie z jednej strony pozwala na archiwizację i transmisję danych obrazowych, ale jednocześnie sprawia, że należy zwrócić większą uwagę na bezpieczeństwo danych wrażliwych, do jakich niewątpliwie należą zdjęcia rentgenowskie wraz z danymi osobowymi pacjentów. Wśród zalet cyfrowego obrazu rentgenowskiego wymienia się możliwości postprocessingu (obróbki) obrazu, jak też jego analizy przy użyciu oprogramowania komputerowego. W praktyce nie znalazły jeszcze zastosowania narzędzia automatycznego rozpoznawania zmian patologicznych, takie jak np. Logicon Caries Detector, ale być może w przyszłości ulegną udoskonaleniu i odciążą radiologów przy opisywaniu badań obrazowych.

Pantomogram

Mimo że zdjęcia pantomograficznego nie można nazwać przeglądowym, ponieważ zgodnie z zasadami ochrony radiologicznej każde badanie z użyciem promieniowania jonizującego musi być uzasadnione wskazaniami, pantomogramy weszły już na stałe do codzienn...

CBCT

Jednym z najważniejszych osiągnięć radiologii stomatologicznej w ostatnich latach stało się wprowadzenie tomografii stożkowej, zwanej też tomografią wolumetyczną bądź CBCT (ang. Cone-Beam Computed Tomography)(ryc.2.). O ile jeszcze dziesięć lat te...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Medyczna tomografia komputerowa

Medyczna tomografia komputerowa (TK) jest aktualnie rzadziej stosowana w stomatologii, ponieważ zastępuje ją tomografia stożkowa (CBCT) wszędzie tam, gdzie jest to [...]

Ultrasonografia

Kolejną techniką obrazowania, która znajduje zastosowanie w radiologii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej, jest ultrasonografia. Zasługuje ona na szersze rozpropagowanie, zwłaszcza w nowszych [...]

Tomografia magnetycznego rezonansu jądrowego

Tomografia magnetycznego rezonansu jądrowego (MR) należy do najszybciej rozwijających się metod obrazowania diagnostycznego, zarówno pod względem liczby wykonywanych badań, jak i [...]

Podsumowanie

W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój diagnostyki obrazowej w stomatologii, a kamieniem milowym stało się wprowadzenie tomografii stożkowej CBCT. Jednocześnie można [...]

Do góry