Opisy przypadków

Hemostaza w chirurgii stomatologicznej

Lek. dent. Magda Aniko-Włodarczyk1

Dr n. med. Olga Preuss1

Lek. dent. Marcin Metlerski1

Dr n. med. Grzegorz Trybek2

1Zakład Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

2p.o. kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Adres do korespondencji: Lek. dent. Magda Aniko-Włodarczyk Zakład Chirurgii Stomatologicznej PUM w Szczecinie, al. Powstańców Wlkp. 72/18, 70-111 Szczecin, tel. 91 466 17 36, e-mail: magdaniko@wp.pl, kzchstom@pum.edu.pl

Hemostaza jest to zespół złożonych procesów zapewniających spójność zamkniętego układu krążenia po przerwaniu ciągłości układu naczyniowego. Jej celem jest wytworzenie skrzepu w miejscu uszkodzenia, a następnie jego liza i odtworzenie prawidłowej perfuzji krwi.

Elementy składowe hemostazy

Do elementów hemostazy zaliczamy: ścianę naczyń krwionośnych, płytki krwi, układ krzepnięcia oraz układ fibrynolizy (ryc. 1).

Ściana naczynia krwionośnego składa się z trzech warstw:

  • wewnętrznej – zbudowanej z pojedynczej warstwy komórek endotelium, których ujemny ładunek elektryczny powoduje odpychanie elementów komórkowych krwi,
  • środkowej – zbudowanej z okrężnej mięśniówki gładkiej,
  • zewnętrznej – zbudowanej w większości z włókien kolagenowych, odpowiadających za umocowanie naczynia do otaczających tkanek.


Na skutek urazu dochodzi do odruchowego skurczu mięśniówki naczyń krwionośnych, który ogranicza w pierwszym etapie wypływ krwi. Wyjątek stanowią naczynia włosowate, gdzie za skurcz odpowiedzialne są perycyty otaczające blaszkę podstawną.

Płytki krwi, zwane trombocytami, są najmniejszymi elementami morfotycznymi. Powstają w wyniku procesu różnicowania, dojrzewania i fragmentacji dojrzałych megakariocytów, będących ich komórkami prekursorowymi. Liczba płytek we krwi obwodowej stanowi 150-450 x 109/l. Średni okres ich życia to 10 dni. Stare trombocyty są usuwane przez układ siateczkowo-śródbłonkowy śledziony i wątroby. Większość trombocytów krąży we krwi obwodowej, a reszta, zmagazynowana w śledzionie, zwana jest pulą wymienną. W procesie hemostazy tworzą pierwotny czop płytkowy, uczestnicząc jednocześnie w procesie fibrynolizy.

Układ krzepnięcia to złożony kaskadowy proces zmierzający do przemiany rozpuszczonego w osoczu fibrynogenu w nierozpuszczalną fibrynę. Udział w tym procesie biorą trombocyty i różne inne czynniki, w tym 12 białek osocza. Kolejność numeracji czynni...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Przypadek 1

Do Zakładu Chirurgii Stomatologicznej PUM w Szczecinie zgłosił się 66-letni pacjent z powodu zmiany o charakterze torbieli towarzyszącej zębowi zatrzymanemu 48 [...]

Przypadek 2

Do Zakładu Chirurgii Stomatologicznej PUM w Szczecinie zgłosiła się 67-letnia pacjentka z powodu zatrzymanego kła 13 w szczęce i z towarzyszącą [...]

Przypadek 3

Każdy zabieg z zakresu chirurgii stomatologicznej niesie ze sobą ryzyko powikłań krwotocznych, które mogą wystąpić pod postacią przedłużonego krwawienia z zębodołu [...]

Podsumowanie

Każdy zabieg z zakresu chirurgii stomatologicznej niesie ze sobą ryzyko powikłań krwotocznych, które mogą wystąpić pod postacią przedłużonego krwawienia z zębodołu [...]
Do góry