Pytania od czytelników

Czy dentysta może sobie wystawić zwolnienie lekarskie lub na opiekę na dziecko?

Mec. Paweł Lenartowicz

Radca prawny, specjalizuje się w prawie medycznym

Masz problem związany z wykonywaniem zawodu lekarza stomatologa?

Zadaj pytanie. Ekspert odpowie na łamach jednego z najbliższych numerów

Medical Tribune Stomatologia. Gwarantujemy pełną anonimowość.

redakcja@medical-tribune.pl

W mojej ocenie nie ma przeszkód, by dentysta wystawił sobie zwolnienie lekarskie lub zwolnienie na opiekę na dziecko.

Należy mieć na uwadze przepisy:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej „ustawa”).

2. Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim (dalej „rozporządzenie”).


Zgodnie z ustawą zwolnienie lekarskie może wystawić lekarz, który został upoważniony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do wystawiania zaświadczeń lekarskich, tj. lekarz, lekarz dentysta, felczer lub starszy felczer, po złożeniu w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oświadczenia, że zobowiązuje się do przestrzegania zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów ustawy i przepisów o ochronie danych osobowych. Upoważnienia Zakład Ubezpieczeń Społecznych udziela w formie decyzji (art. 54 przywołanej ustawy). Zarówno przepisy ww. ustawy, jak i postanowienia rozporządzenia nie wskazują na jakiekolwiek ograniczenia w możliwości wystawiania sobie zwolnienia. W związku z powyższym, w mojej ocenie, jest taka możliwość.

Zgodnie z § 6 w związku z § 3 rozporządzenia zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo konieczności osobistego sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad chorym członkiem rodziny wystawia się wyłącznie po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia ubezpieczonego lub chorego członka rodziny. Przy orzekaniu należy brać pod uwagę wszystkie okoliczności istotne dla oceny stanu zdrowia i upośledzenia funkcji organizmu powodujące czasową niezdolność do pracy ubezpieczonego, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i warunków pracy.

W związku z powyższym, aby lekarz mógł sobie wystawić zwolnienie, jego przyczyna, tj. choroba, powinna być tego rodzaju, aby lekarz był w stanie ją u siebie rozpoznać i się zbadać.

Istotny i konieczny do podkreślenia jest zakres, w jakim lekarz dentysta wykonuje swój zawód, co determinuje zarazem zakres, w jakim może dokonać oceny stanu zdrowia pacjenta na potrzeby wystawienia zwolnienia lekarskiego. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 roku, vide: art. 2 ust 2: „wykonywanie zawodu lekarza dentysty polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń polegających na badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich w zakresie chorób zębów, jamy ustnej, części twarzowej czaszki oraz okolic przyległych”.

Ponadto należy pamiętać, że zgodnie z ustawą prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich podlega kontroli, którą wykonują lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Istnieje więc ryzyko i większe prawdopodobieństwo, że lekarz, który wystawi sobie zwolnienie, będzie kontrolowany.

Do góry