Poznaj paragrafy

Kontrola pracownika medycznego w gabinecie

Mec. Arkadiusz Jóźwik

Radca prawny, specjalista prawa medycznego

Adres do korespondencji: arkadiusz.jozwik@gmail.com

Pewien przywódca rewolucji październikowej zwykł mawiać, że zaufanie jest dobre, ale kontrola lepsza. Dziś, po ponad stu latach od wypowiedzenia tego zdania, nie sposób odmówić mu racji. Wszak kontrola jest nieodłącznym atrybutem zarządzania pracownikami, a także całą organizacją. Potrzeba kontroli wynika przecież ze zmieniającego się otoczenia, złożoności pewnych problemów, konieczności wyeliminowania błędów popełnianych przez działanie bezpośrednie oraz zaniechanie, z zapewnienia odpowiednich, przyjętych standardów czy wreszcie ochrony usprawiedliwionych interesów podmiotu organizującego cały proces pracy.

Gabinet stomatologiczny to idealny przykład organizacji, tj. podmiotu złożonego z powiązanych elementów, na czele którego stoi menedżer. Jego rolą w takim układzie jest planowanie, podejmowanie decyzji, organizowanie pracy oraz, rzecz jasna, przewodzenie – z prawem kontroli. W olbrzymiej większości przypadków jedynym zarządzającym w placówce stomatologicznej jest lekarz, założyciel tejże. To na jego barkach spoczywają obowiązki związane nie tylko z doborem kadry pracowniczej, lecz później z kontrolą wykonywania przez te osoby powierzonych im obowiązków. W takim układzie kontrola nie powinna wywoływać szczególnych kontrowersji ani spotykać się z oporem. Zrozumienie interesów pracodawcy z jednej strony oraz poszanowanie praw pracowników z drugiej powinny tworzyć poczucie wspólnego celu, do którego organizacja powinna zdążać.

Pracownik a pracodawca

Warto wiedzieć, co jest dozwolone w ramach kontroli osoby wykonującej pracę w gabinecie stomatologicznym, a czego organizujący pracę robić nie powinien.

Praca, rozumiana jako pewien wysiłek włożony w osiągnięcie założonego celu, może być świadczona na podstawie różnych stosunków prawnych: umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych. W powszechnym obiegu zwykło się nazywać wszystkich świadczących pracę na rzecz danego podmiotu pracownikami, ten podmiot pracodawcą. Należy dokonać wyraźnego rozróżnienia pojęć. Mianowicie: pracownik to osoba świadcząca pracę na podstawie stosunku pracy, np. umowy o pracę, a pracodawcą jest podmiot zatrudniający pracowników. Inne bowiem prawa w zakresie kontroli posiadają pracodawcy względem pracowników, a inne podmioty organizujące pracę na podstawie umów cywilno-prawnych.

Umowa o pracę jest nader częstą formą zatrudnienia spotykaną w gabinetach stomatologicznych. Na tej podstawie pracę wykonują z reguły asystentki stomatologiczne/higienistki, rzadziej lekarze, choć i takie przypadki nie należą do egzotycznych.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Pracownik a pracodawca

Warto wiedzieć, co jest dozwolone w ramach kontroli osoby wykonującej pracę w gabinecie stomatologicznym, a czego organizujący pracę robić nie powinien. [...]

Prawo do kontroli

Podstawą do kontroli pracownika w stosunku pracy jest art. 22 par. 1 Kodeksu pracy, według którego przez nawiązanie stosunku pracy pracownik [...]

Granice kontroli

Oczywiście nie jest tak, że prawo pracodawcy do kontroli pracownika nie jest niczym nieograniczone. Przeciwnie. Przede wszystkim pracodawca nie może naruszać [...]

Czy informować?

Kontrola pracownika w żadnym wypadku nie może się odbywać poza jego wiedzą. Chociaż pracownik nie może się sprzeciwić legalnej kontroli, nie [...]

Formy kontroli

W numerze 5/2017 „Medical Tribune Stomatologia” szeroko omawiana była kwestia dopuszczalności stosowania monitoringu wizyjnego w gabinecie stomatologicznym. Ta skomplikowana kwestia ma [...]

Podsumowanie – złoty środek

Na pewno każdy pracodawca musi znaleźć swoistą równowagę między nadzorem nad pracownikami a autonomią pracy lekarzy i personelu pomocniczego. Ideałem jest, [...]
Do góry