Chirurgia stomatologiczna

Kissing molars – niecodzienna anomalia w obrębie kości żuchwy

Dr n. med. Grzegorz Trybek1

Dr n. med. Olga Preuss2

Lek. dent. Magda Aniko-Włodarczyk2

1p.o. kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

2Zakład Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, p.o. kierownik: dr n. med. Grzegorz Trybek

Adres do korespondencji: Lek. dent. Magda Aniko-Włodarczyk, Zakład Chirurgii Stomatologicznej PUM w Szczecinie, al. Powstańców Wlkp. 72/18, 70-111 Szczecin, tel. 91 466 17 36

Zatrzymanie zębów stałych to jedna z najczęściej występujących anomalii w obrębie kości szczękowych. Zjawisko to definiuje się jako brak wyrznięcia zęba do pozycji funkcjonalnej lub retencja, gdy ząb jest całkowicie otoczony obudową kostną. Zaburzenie może mieć związek z każdym zębem, jednak zatrzymaniu najczęściej ulegają trzecie trzonowce. Powodami są zazwyczaj: brak miejsca w łuku zębowym, stłoczenia zębów, zablokowanie toru wyrzynania poprzez zmianę patologiczną znajdującą się nad zawiązkiem zęba lub poprzez inny ząb. Zmiany zaburzające prawidłowe wyrznięcie zębów do płaszczyzny zgryzu mogą mieć formę zębiaków złożonych, zestawnych, torbieli erupcyjnych lub zawiązkowych.

Zatrzymanie zębów, w szczególności zębów mądrości, to często opisywane w literaturze zjawisko, jednak niewiele jest opisów przypadków dotyczących jego występowania wśród zębów siódmych. Jego odsetek szacuje się na 0,03-0,04 proc.[1-3] Wiekiem przewidzianym na wyrznięcie drugiego zęba trzonowego jest 11-13 lat. Jeżeli ząb się nie wyrznie lub nie osiągnie płaszczyzny zgryzu w przewidzianym dla niego czasie, należy rozważyć wdrożenie leczenia ortodontycznego lub ortodontyczno-chirurgicznego.[1] Ma ono na celu w pierwszej kolejności wytypowanie przyczyny jego zatrzymania w tkance kostnej, a następnie, najczęściej poprzez leczenie chirurgiczne, jej eliminację.

Zatrzymanie zęba siódmego często współistnieje z występowaniem nie tyle zmian patologicznych, ile przeszkody w torze wyrzynania w postaci zatrzymanego zęba ósmego. W 1973 roku van Hoof jako pierwszy opisał przypadek zatrzymania dwóch zębów trzonow...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Opis przypadku

Pacjent, lat 24, zgłosił się do Zakładu Chirurgii Stomatologicznej PUM zaniepokojony niewyrznięciem się zęba 47. Badanie kliniczne nie wykazało oprócz braku [...]

Podsumowanie

Zjawisko określane jako kissing molars może dotyczyć nie tylko drugich i trzecich zębów trzonowych, lecz również zębów dodatkowych. W literaturze opisano [...]

Do góry