Opis przypadku

Stomatologia (minimalnie) inwazyjna

Dr n. med. Marcin Aluchna

 

Zakład Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Adres do korespondencji: Dr n. med. Marcin Aluchna, e-mail: marcin.aluchna@edu.pl

Dostępne metody odtwarzania braków ilościowych pozwalają, a nawet wymagają odstąpienia od barbarzyńskich metod, które trudno nawet nazwać terapią. Postępowanie zgodne z zasadami stomatologii minimalnie inwazyjnej odnosi się nie tylko do techniki preparacji ubytków, ale stanowi doskonałe interdyscyplinarne rozwiązanie pozwalające na zachowanie naturalnego uzębienia pacjenta. Na podstawie przypadku klinicznego zaprezentowane zostaną etapy postępowania, które jednak nie zakończyło się happy endem.

Opis przypadku

W 2010 roku pacjent zgłosił się z powodu odłamania korony siekacza centralnego 21. Stopień uszkodzenia dyskwalifikował zachowany korzeń do rekonstrukcji. Za optymalne na tym etapie uznano leczenie implantoprotetyczne. Pacjenta poinformowano o zasa...

Po usunięciu wypełnień i zastosowaniu systemu łączącego z materiału kompozytowego o konsystencji półpłynnej wymodelowano punkty wyjścia dla przęsła mostu (ryc. 4). Zadaniem, oprócz precyzyjnego określenia zasięgu materiału, było również stabilizow...

Do góry