Chirurgia stomatologiczna

Planowanie leczenia implantologicznego

Prof. zw. dr hab. med. Mansur Rahnama1

Dr n. med. Michał Łobacz2
Lek. dent. Katarzyna Wieczorek2

Dr n. med. Agata Chromińska-Senderowska2

1Kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

2Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, kierownik: prof. zw. dr hab. med. Mansur Rahnama

Adres do korespondencji: Dr n. med. Michał Łobacz, Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej UM w Lublinie, ul. Karmelicka 7, 20-081 Lublin

Dzięki szybkiemu rozwojowi implantologii możliwości leczenia pacjentów z brakami zębowymi znacznie wzrosły. Właściwe zaplanowanie leczenia implantologicznego jest pierwszą i jedną z ważniejszych składowych sukcesu terapeutycznego, na który składają się: całkowita integracja implantu z otaczającą kością oraz prawidłowa funkcja uzupełnienia protetycznego na nim opartego. Kwalifikacja pacjenta do zabiegu i planowanie leczenia implantologicznego opiera się nie tylko na diagnostyce radiologicznej oraz sytuacji wewnątrzustnej, lecz również na wiedzy, a także doświadczeniu operatora, zdrowiu ogólnym pacjenta, jego oczekiwaniach oraz sytuacji ekonomicznej. Błąd popełniony na tak wczesnym etapie może utrudnić, a nierzadko uniemożliwić powodzenie terapii. Aby uniknąć porażki, należy nie tylko prawidłowo przeprowadzić zabieg chirurgiczny, ale również odpowiednio siebie i pacjenta do niego przygotować oraz przede wszystkim traktować go jako partnera w leczeniu, a nie kolejny przypadek kliniczny. Dzięki rozwojowi stomatologii lekarze, którzy dotychczas zajmowali się zdrowiem i leczeniem chorób, obecnie mają także wpływ na jakość życia pacjenta i możliwość zwracania uwagi na zagadnienia estetyki. Musimy zatem coraz pełniej uwzględniać zarówno skargi, jak i oczekiwania naszych pacjentów.

Badanie pacjenta

Leczenie implantoprotetyczne powinno być poprzedzone dokładną diagnostyką radiologiczną oraz szczegółowym wywiadem i badaniem klinicznym. Podczas każdej wizyty, niezależnie od jej powodu, należy przeprowadzić wnikliwe badanie zarówno podmiotowe, jak i przedmiotowe. Podczas wywiadu można uzyskać od pacjenta informacje dotyczące jego ogólnego stanu zdrowia, przyjmowanych leków, uczuleń. Należy zwrócić również uwagę na jego nastawienie do proponowanego leczenia i chęć współpracy, a także elastyczność wobec proponowanego planu leczenia. Stan psychofizyczny jest równie ważny jak ogólny stan zdrowia. Na samym początku powinniśmy się zapoznać ze skargami pacjenta, z problemem, z którym się zgłasza, i kolejno poznać jego oczekiwania oraz życzenia. Następnie należy przeprowadzić badanie podmiotowe, czyli szczegółowy i wnikliwy wywiad. Lekarz powinien się upewnić, że pacjent rozumie, dlaczego konieczne jest uzyskanie tak szczegółowych informacji.[1-3]

Wskazania i przeciwwskazania

Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu implantacji można podzielić na ogólne i miejscowe. Badanie kliniczne przeprowadzone na samym początku wizyty konsultacyjnej umożliwia ocenę ogólną stanu zdrowia jamy ustnej oraz poziom jej higieny. Przed zab...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wskazania i przeciwwskazania

Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu implantacji można podzielić na ogólne i miejscowe. Badanie kliniczne przeprowadzone na samym początku wizyty konsultacyjnej umożliwia [...]

Diagnostyka radiologiczna

Diagnostyka radiologiczna jest jednym z pierwszych kroków planowania leczenia implantologicznego. Współcześnie standardem jest wykonanie zdjęć tomografii komputerowej ze stożkową wiązką promieniowania, [...]

Szablony chirurgiczne

Szablony chirurgiczne znajdują coraz szersze zastosowanie w zabiegach implantacji, nawet w sytuacji wprowadzania pojedynczych wszczepów. Zaletą zabiegów z zastosowaniem szablonów jest [...]

Leczenie przygotowawcze do zabiegów implantologicznych

Aby zapewnić dorosłemu pacjentowi profesjonalną opiekę stomatologiczną, konieczne jest zastosowanie holistycznego podejścia i opracowanie całościowego planu leczenia. Terapia pacjentów ze złożonymi [...]

Backward planning

Koncepcja backward planning polega na określeniu celu leczenia na samym początku. W przypadku leczenia implantologicznego – zaplanowania suprastruktury protetycznej, a następnie [...]

Powikłania planowania leczenia implantologicznego

W trakcie leczenia implantologicznego możliwe są powikłania, które mogą mieć początek już w pierwszym etapie terapii, podczas wizyty konsultacyjnej. Informacje dotyczące [...]

Podsumowanie

Na planowanie leczenia implantologicznego ma wpływ wiele istotnych czynników. W powyższej pracy zostały one usystematyzowane.

Do góry