Teoria i praktyka

Bezpieczeństwo sanitarne w kontekście prawnym i normatywnym w gabinecie stomatologicznym

Mgr Beata Zalewska

Konsultant naukowy w firmie medycznej

Adres do korespondencji: Mgr Beata Zalewska, tel. 607 079 922, e-mail: beata_zalewska@op.pl

Bezpieczeństwo sanitarne w gabinecie stomatologicznym związane jest z właściwym przeprowadzaniem procedur sanitarno-higienicznych. Nie wszystkie obszary związane z bezpieczeństwem pracy stomatologa są uregulowane przepisami prawnymi. W takiej sytuacji należy kierować się dostępną wiedzą naukową, np. wytycznymi lub normami.

Gabinet stomatologiczny jest podmiotem leczniczym, w którym wykonywane są zabiegi medyczne. Jest miejscem, gdzie występuje wysokie ryzyko pojawiania się zdarzeń niebezpiecznych dla zdrowia pacjenta oraz personelu. Można do nich zaliczyć zakażenia związane z wykonywaniem zabiegów przebiegających z przerywaniem ciągłości tkanek. Aby to ryzyko zminimalizować, należy spełniać wymogi sanitarno-higieniczne przewidziane dla gabinetu stomatologicznego. Świadomość istnienia zagrożeń oraz wiedza, jak z nimi postępować dają poczucie komfortu i bezpieczeństwa pracy.

Niebezpieczne czynniki biologiczne

W gabinecie stomatologicznym występuje szereg czynników niebezpiecznych, zaś te związane z ryzykiem zakażenia to chorobotwórcze czynniki biologiczne. Głównym zagrożeniem dla personelu jest kontakt z aerozolem powstającym w wyniku pracy przy użyciu narzędzi obrotowych, który zawiera krew, ślinę, cząstki zębiny lub kamienia nazębnego wraz z biofilmem. Niesie to ze sobą wiele niebezpieczeństw związanych z przenoszeniem chorób. Dlatego każdego pacjenta należy traktować jak osobę potencjalnie zakażoną, bez względu na to, czy znamy tę osobę, czy też przyjmowana jest po raz pierwszy.[1] Procedury higieniczno-sanitarne powinny być zawsze przeprowadzane sumiennie i z należytą starannością. Kwestię chorobotwórczych czynników biologicznych w środowisku pracy szczegółowo omawia Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lutego 2008 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki szkodliwe (Dz.U. 2008 nr 48 poz. 288). Akt prawny wymienia czynniki biologiczne takie jak:

  • drobnoustroje komórkowe,
  • jednostki bezkomórkowe, zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego,
  • hodowle komórkowe,
  • pasożyty wewnętrzne człowieka.

Wyodrębniono cztery grupy zagrożeń biologicznych ze względu na stopień zagrożenia, który mogą powodować. Podziału dokonano, uwzględniając ich zdolność do wywoływania choroby u człowieka oraz ciężkość jej przebiegu, zdolność do rozprzestrzeniania s...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Procedury higieniczno-sanitarne

Bardzo ważna jest świadomość zagrożeń oraz wiedza, w jaki sposób postępować, aby je minimalizować. W tym celu każdy gabinet stomatologiczny powinien [...]

Preparaty dezynfekcyjne

Realizacja procedur higienicznych w gabinecie stomatologicznym to w dużej mierze stosowanie środków dezynfekcyjnych. Dobierając odpowiednie produkty, musimy kierować się określonymi parametrami. [...]

Sterylizacja narzędzi wielokrotnego użytku

Realizacja procedur higienicznych w gabinecie stomatologicznym to również stosowanie zasad dekontaminacji oraz sterylizacji narzędzi wielokrotnego użycia. W 2017 roku ukazało się [...]

Podsumowanie

Gabinet stomatologiczny jest miejscem, w którym dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek. Powoduje to wiele zagrożeń związanych z przenoszeniem zakażeń. Niebezpieczeństwa te [...]

Do góry