Chirurgia stomatologiczna

Diagnostyka laboratoryjna w chirurgii jamy ustnej

Dr n. med. Magda Aniko-Włodarczyk1

Dr hab. med. Grzegorz Trybek2

Mgr Bożena Sembaty3

Prof. dr hab. n. zdr. Anna Grzywacz4

1Zakład Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, kierownik: dr hab. med. Grzegorz Trybek
2Kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
3Samodzielna Pracownia Promocji Zdrowia Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
4Kierownik Samodzielnej Pracowni Promocji Zdrowia Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Adres do korespondencji: Dr n. med. Magda Aniko-Włodarczyk, Zakład Chirurgii Stomatologicznej PUM, al. Powstańców Wlkp. 72/18, 70-111 Szczecin, tel. 91 466 17 36, e-mail: magdaniko@wp.pl

Diagnostyka laboratoryjna jest szeroką dziedziną wiedzy, stała się integralnym elementem procesu diagnostyczno-leczniczego. Zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej, jak każde, obarczone są ryzykiem wielu powikłań. Z tego względu badanie przedmiotowe, w zależności od wyniku badania podmiotowego, powinno zostać poszerzone o adekwatne badania laboratoryjne, by dokonać stratyfikacji ryzyka komplikacji. W artykule przedstawiono przydatne testy laboratoryjne w praktyce stomatologicznej.

Wraz z postępem i rozwojem medycyny, wzrostem jakości życia oraz spadkiem przyrostu naturalnego średni czas życia ulega ciągłemu wydłużaniu. Szacuje się, że w 2025 roku 1,2 miliarda populacji światowej osiągnie 75 lat. Taki rozkład wieku w populacji ludzkiej powoduje, że rośnie odsetek seniorów. Wiąże się z tym zjawisko wielochorobowości, co może stanowić niemały problem kliniczny pacjentów zgłaszających się do gabinetów ogólnostomatologicznych bądź poradni chirurgii stomatologicznej w celu przeprowadzenia inwazyjnych zabiegów w obrębie kości szczękowych.[1]

Powszechną praktyką stosowaną przez lekarzy stomatologów jest pozyskanie pisemnego potwierdzenia konsultacji specjalistycznej dotyczącej możliwości przeprowadzenia zabiegu z zakresu chirurgii stomatologicznej. Nie zwalnia to jednak stomatologów z obowiązku umiejętności interpretacji podstawowych badań laboratoryjnych krwi i korelacji ich wartości w zależności od rozpoznanej jednostki chorobowej.

Kolejną grupą pacjentów, którzy wymagają dodatkowej analizy określonych parametrów laboratoryjnych przed planowanym zabiegiem chirurgicznym, są osoby przewlekle chore, stale poddawane terapii adekwatnej do rozpoznania. Zabiegi chirurgiczne w obrębie kości szczękowych są obarczone ryzykiem powikłań związanych z kondycją organizmu, dlatego również pacjenci ogólnie zdrowi wymagają podstawowej diagnostyki laboratoryjnej krwi.[2]

Najczęstsze jednostki chorobowe będące wskazaniem do przedoperacyjnej diagnostyki laboratoryjnej przedstawiono na rycinie 1.

Diagnostyka laboratoryjna poziomu glikemii

Pacjenci chorzy na cukrzycę zarówno typu 1, jak i 2 kontrolują stężenie glukozy we krwi samodzielnie, za pomocą glukometrów. Zobligowani są do archiwizacji wartości glikemii w dzienniczkach lub przeznaczonych do tego aplikacjach. W tabeli 1 przedstawiono wartości referencyjne stężeń glikemii oraz kryteria rozpoznania cukrzycy.

W Polsce wskaźnik zachorowań na cukrzycę typu 1 wynosi około 0,4 proc., natomiast typu 2 – 6,6 proc. U osób po 70. r.ż. wynosi aż 11,1 proc. To oznacza, że co dziesiąty pacjent w wieku senioralnym jest obciążony cukrzycą. Ma to istotne znaczenie, ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Diagnostyka układu hemostazy

Choroby układu sercowo-naczyniowego spowodowane są głównie miażdżycą naczyń. Zalicza się do nich przede wszystkim chorobę wieńcową oraz udar mózgu. W Polsce [...]

Diagnostyka laboratoryjna przemian kostnych

Coraz szerzej dyskutowany jest wpływ poziomu witaminy D3 na proces osteointegracji implantów śródkostnych. Witamina D3 charakteryzuje się następującym wpływem na tkankę [...]

Diagnostyka laboratoryjna układu odpornościowego oraz czerwonokrwinkowego

Głównym elementem układu odpornościowego są krwinki białe – WBC (ang. White Blood Cell), które pełnią różne funkcje immunologiczne. Wśród nich można [...]

Podsumowanie

Inwazyjność zabiegów z dziedziny chirurgii stomatologicznej oraz rosnący problem wielochorobowości w starzejącej się populacji wymaga od lekarzy dentystów coraz szerszej wiedzy [...]

Do góry