Poznaj paragrafy

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej po zmianach

Paweł Strzelec

Radca prawny, sędzia Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie

Adres do korespondencji: Paweł Strzelec, e-mail: pstrzelec@o2.pl

Jednym z najważniejszych zagadnień związanych z dokumentacją medyczną jest problematyka jej udostępniania ściśle określonemu kręgowi podmiotów. W opracowaniu omówiono regulacje prawne dotyczące zasad udostępniania dokumentacji medycznej. Wskazano sposoby mogące ją udostępniać oraz krąg podmiotów uprawnionych do jej otrzymania.

W ostatnim okresie, po raz kolejny na przestrzeni dwóch lat, uległy zmianie uregulowania prawne dotyczące tej sfery. Przepisy prawa określają nie tylko kto jest uprawniony do pozyskania dokumentacji medycznej, ale również wskazują na sposoby jej udostępnienia oraz opłaty z tym związane. W corocznych sprawozdaniach Rzecznika Praw Pacjenta prawo do dokumentacji medycznej jest wskazywane jako naruszane dość często. Nierespektowanie przez lekarza obowiązków związanych z tą sferą może rodzić poważne konsekwencje prawne.

Szczegółowe zasady udostępniania dokumentacji w konkretnym podmiocie warto uregulować np. w regulaminie placówki medycznej i wyeksponować w miejscu umożliwiającym dostęp do tych treści (tablica informacyjna, strona internetowa). Należy podkreślić, że owe wewnętrzne regulacje nie mogą być sprzeczne z omówionymi poniżej ogólnymi przepisami prawa określającymi tę materię.

Pacjent i osoby z nim związane jako główne podmioty uprawnione do dostępu do dokumentacji medycznej

Reguły udostępniania dokumentacji medycznej w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych określa głównie ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Zgodnie z art. 23 ust 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:

„Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie określonej w niniejszej ustawie oraz w przepisach odrębnych”. Natomiast zgodnie z art. 26 ust. 1 przywołanej ustawy: „Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta”.

Cytowane przepisy wskazują, że głównymi podmiotami uprawnionymi do dostępu do dokumentacji medycznej są w pierwszym rzędzie pacjent, jego przedstawiciel ustawowy (w praktyce najczęściej rodzic małoletniego pacjenta) oraz osoba upoważniona przez pacjenta. Jeśli chodzi o ostatnią ze wskazanych osób, adnotacja o tym, kogo pacjent upoważnia do swojej dokumentacji, powinna zostać zawarta w jej treści i wraz z nią przechowywana.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Pacjent i osoby z nim związane jako główne podmioty uprawnione do dostępu do dokumentacji medycznej

Reguły udostępniania dokumentacji medycznej w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych określa głównie ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta [...]

Udostępnianie dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta

Od 9 lutego 2019 roku obowiązują nowe reguły udostępniania dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta. Zgodnie z art. 26 ust 2 ustawy [...]

Pozostałe podmioty uprawnione do dokumentacji medycznej

Art. 26 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta stanowi, iż: „Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną [...]

Sposoby udostępniania dokumentacji medycznej

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana:

PAMIĘTAJ:

1. Masz obowiązek niezwłocznie udostępniać dokumentację medyczną pacjentowi i innym uprawnionym podmiotom.

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

Za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę (art. 28 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku [...]
Do góry