Poznaj paragrafy

Coraz większa aktywność osób pokrzywdzonych

Paweł Strzelec

Radca prawny, sędzia Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie

Adres do korespondencji: Paweł Strzelec, e-mail:pstrzelec@o2.pl

Oprócz odpowiedzialności cywilnej oraz karnej lekarz dentysta ponosi również odpowiedzialność zawodową przed organami samorządu zawodowego. Coraz większa grupa pacjentów decyduje się na wystąpienie przeciwko lekarzom właśnie w tym trybie. Z punktu widzenia zainteresowanego lekarza, podstawowym mankamentem odpowiedzialności zawodowej jest jej osobisty charakter. Oznacza to, że skutki ewentualnego ukarania dotykają lekarza w sposób bezpośredni i nie można przenieść ich na inny podmiot (np. zakład ubezpieczeń przy odpowiedzialności cywilnej). Co więcej, ukaranie przez lekarski sąd dyscyplinarny w wielu przypadkach stanowi preludium dla roszczeń cywilnych zgłaszanych przez pacjenta. Rodzi to konieczność znajomości reguł prowadzenia spraw rozstrzygających o odpowiedzialności zawodowej oraz praw i obowiązków lekarza związanych z udziałem w takim postępowaniu.

Podstawy prawne

Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy opiera się na przepisach ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (art. 53-112 ustawy) i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. W sprawach tam nieuregulowanych odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania karnego oraz rozdziałów I-III Kodeksu karnego.

Ustawa o izbach lekarskich normuje zagadnienia podstawowe dla odpowiedzialności zawodowej, takie jak:

  • organy prowadzące postępowanie,
  • podmioty podlegające odpowiedzialności,
  • czyny, za jakie lekarz może być pociągnięty do tej odpowiedzialności,
  • kary, które może wymierzać sąd lekarski,
  • przedawnienie przewinienia zawodowego oraz środki odwoławcze.

Organy prowadzące postępowanie

Pierwszy etap postępowania (czynności sprawdzające, postępowanie wyjaśniające) prowadzi okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej lub jego zastępca. Po skierowaniu przez rzecznika wniosku o ukaranie, sprawę rozpoznają okręgowe sądy lekarskie i Naczelny Sąd Lekarski. Właściwy do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji jest okręgowy sąd lekarski izby lekarskiej, której obwiniony jest członkiem w chwili wszczęcia postępowania.

Naczelny Sąd Lekarski:

  • rozpoznaje odwołania od orzeczeń okręgowych sądów lekarskich,
  • rozpoznaje zażalenia na postanowienie o tymczasowym zawieszeniu prawa wykonywania zawodu albo o ograniczeniu zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza,
  • orzeka o wznowieniu postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy.

Przewinienie zawodowe

Zgodnie z art. 53 ustawy o izbach lekarskich członkowie izb lekarskich podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza. Należy zauważyć, iż przepis ten bardzo szero...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Etapy postępowania

Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej obejmuje:

Wszczęcie postępowania

Rzecznik odpowiedzialności zawodowej niezwłocznie po otrzymaniu informacji wskazującej na możliwość popełnienia przewinienia zawodowego jest zobowiązany wydać postanowienie o wszczęciu bądź odmowie [...]

Przesłanki ujemne

W art. 63 ustawy o izbach lekarskich wymieniono tzw. ujemne przesłanki procesowe. Ich ujawnienie wywołuje daleko idące skutki prawne, których istota [...]

Przedawnienie

Przedawnienie to instytucja, w której z woli ustawodawcy po upływie określonego czasu nie można ścigać (tzw. przedawnienie ścigania) lub karać (tzw. [...]

Strony postępowania

W art. 56 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich wyodrębniono katalog stron postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej [...]

Podsumowanie

Należy zauważyć, że w toczących się obecnie postępowaniach obserwujemy wysoką aktywność osób pokrzywdzonych (pacjentów ewentualnie osób bliskich). W dużej ilości spraw [...]
Do góry