Protetyka

Chirurgiczno-protetyczne postępowanie terapeutyczne pozwalające zachować kształt tkanek miękkich w strefie estetycznej

Lek. dent. Justyna Drozdowska

Dr hab. med. Agnieszka Droździk

Dr hab. med., prof. nadzw. PUM Katarzyna Grocholewicz

Zakład Stomatologii Zintegrowanej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, kierownik: dr hab. med. Katarzyna Grocholewicz, prof. nadzw. PUM

Kierownik Zakładu Stomatologii Zintegrowanej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Adres do korespondencji: Lek. dent. Justyna Drozdowska, Zakład Stomatologii Zintegrowanej PUM w Szczecinie, al. Powstańców Wlkp. 72/6, 70-111 Szczecin, tel. 91 466 16 90, e-mail: lekdent.drozdowska@gmail.com

Odbudowa pojedynczego braku międzyzębowego od zawsze stanowi wyzwanie w protetyce stomatologicznej. Najwięcej trudności sprawiają klinicystom zmiany zanikowe tkanek twardych i miękkich po utracie zęba w odcinku estetycznym. W niniejszym opracowaniu omówiono jednowizytowe, wielospecjalistyczne postępowanie poekstrakcyjne w przednim odcinku szczęki. Zastosowanie augmentacji zębodołu, zwiększenie objętości tkanek miękkich oraz natychmiastowe zabezpieczenie protetyczne przęsłem typu pontic-close umożliwiły uzyskanie prawidłowego profilu tkanek miękkich. Pozwoliły także ograniczyć resorpcję poekstrakcyjną, stwarzając lepsze warunki do późnej implantacji.

Zmiany zanikowe wyrostka zębodołowego nierozerwalnie towarzyszą ekstrakcji zęba. Wysokie wymagania estetyczne pacjentów sprawiają, że szczególnie istotne jest zachowanie tkanek w przestrzeniach międzyzębowych w przednim odcinku szczęki i żuchwy. Wybór najbardziej właściwego postępowania terapeutycznego wymaga znajomości procesów gojenia oraz zakresu zmian w tkankach twardych i miękkich zachodzących w okolicy poekstrakcyjnej.[1] Najczęściej dochodzi do utraty przedsionkowej blaszki wyrostka zębodołowego szczęki lub części zębodołowej żuchwy i w konsekwencji do zmniejszenia jego wymiaru poziomego oraz pionowego.[2] Recesji ulegają brodawki międzyzębowe, dziąsło wolne oraz część dziąsła przyczepionego. Wspomniane zmiany mogą stwarzać trudności w wykonaniu zadowalającej pod względem estetycznym rekonstrukcji protetycznej. Coraz większa świadomość pacjentów i potrzeba natychmiastowego uzupełnienia utraconego zęba skłaniają do szukania rozwiązań szybkich, trwałych i ekonomicznych. Te z kolei najczęściej wymagają współpracy wielu specjalistów: chirurga, periodontologa, protetyka i nierzadko również ortodonty.

Opis przypadku

Pacjentka, lat 35, zgłosiła się do Zakładu Stomatologii Zintegrowanej PUM w związku z przewlekłym stanem zapalnym i aktywną przetoką przedsionkową w rzucie korzenia siekacza bocznego prawego (ryc. 1). W wywiadzie zgłosiła, że stan ten obecny jest od kilku miesięcy z okresowymi remisjami. Badanie wewnątrzustne oraz RTG zębowe wykonane z ćwiekiem gutaperkowym wykazało, iż powodem powstania przetoki było skośne pęknięcie korzenia zęba 12 (ryc. 2). Ze względu na znaczny zanik blaszki przedsionkowej wyrostka zębodołowego wykluczono możliwość wykonania natychmiastowej implantacji. Podjęto zatem decyzję o przygotowaniu tkanek miękkich i twardych do późnej implantacji odroczonej. W planie leczenia uwzględniono część chirurgiczną obejmującą ekstrakcję zęba z augmentacją zębodołu fibryną bogatopłytkową, część periodontologiczną polegającą na zwiększeniu objętości wargowych tkanek miękkich z wykorzystaniem przeszczepu tkanki łącznej pobranej z podniebienia oraz część protetyczną, tj. natychmiastowe zabezpieczenie ujścia zębodołu za pomocą przęsła kompozytowego.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dyskusja

Samoistne i niepowikłane gojenie zębodołu po ekstrakcji zęba prowadzi do resorpcji kości wyrostka zębodołowego. Zmniejszenie wysokości wyrostka w wymiarze wierzchołkowo-koronowym występuje [...]

Wnioski

Opisane wielospecjalistyczne działanie stanowi alternatywę dla tradycyjnego postępowania obejmującego ekstrakcję i uzupełnienie braku po samoistnym wygojeniu zębodołu protezą lub konwencjonalnym mostem [...]
Do góry