Endodoncja

Odbudowa tkanek twardych w zębach trzonowych leczonych endodontycznie – przegląd doniesień

Dr n. med. Olga Włodarczyk-Górniak1

Lek. dent. Anita Janus2

Dr n. med. Joanna Kunert2

Dr n. med. Piotr Ślusarski3

1II Poradnia Protetyki UM w Łodzi, kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Sokołowski

2Zakład Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji UM w Łodzi, kierownik: dr hab. med. prof. nadzw. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska

3Zakład Protetyki Stomatologicznej UM w Łodzi, kierownik: prof. dr hab. med. Beata Dejak

Adres do korespondencji: Dr n. med. Olga Włodarczyk-Górniak, CSK Instytut Stomatologii, II Poradnia Protetyki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź, tel. 884 311 119, e-mail: owlodarczyk.gorniak@gmail.com

Wybór sposobu rekonstrukcji tkanek twardych zęba po leczeniu endodontycznym stwarza wiele dylematów. Postęp technologiczny w stomatologii pozwala na szeroki wybór materiałów odtwórczych oraz technik cementowania adhezyjnego. Temat odbudowy zębów po leczeniu endodontycznym jest często podejmowany w literaturze medycznej. Autorzy artykułu dokonują przeglądu aktualnych doniesień na temat odbudowy zębów trzonowych po leczeniu endodontycznym i przedstawiają obowiązujące standardy postępowania.

Odbudowa zębów ze znaczną utratą tkanek naddziąsłowych wciąż bywa wyzwaniem w pracy klinicznej lekarza stomatologa. Jest to temat szczególnie trudny w przypadkach zębów leczonych endodontycznie, gdzie mamy do czynienia z osłabieniem struktury, zmianami fizykochemicznymi, a także pogorszeniem estetyki pozostawionych tkanek, szczególnie w okolicy przydziąsłowej. Rekonstrukcja korony zęba powinna ochraniać pozostałe tkanki twarde oraz strukturę zęba i jednocześnie odtwarzać funkcję żucia oraz walory estetyczne. Nieodpowiednia odbudowa uznawana jest za główną przyczynę utraty zębów po leczeniu kanałowym.[1,2mat szczególnie trudny w przypadkach zębów leczonych endodontycznie, gdzie mamy do czynienia z osłabieniem struktury, zmianami fizykochemicznymi, a także pogorszeniem estetyki pozostawionych tkanek, szczególnie w okolicy przydziąsłowej. Rekonstrukcja korony zęba powinna ochraniać pozostałe tkanki twarde oraz strukturę zęba i jednocześnie odtwarzać funkcję żucia oraz walory estetyczne. Nieodpowiednia odbudowa uznawana jest za główną przyczynę utraty zębów po leczeniu kanałowym.[1,2]

Z badań Reeha i wsp.[3] wynika, że stworzenie dostępu do kanałów korzeniowych, które jest niezbędne w toku prawidłowego leczenia endodontycznego, osłabia wytrzymałość mechaniczną zęba o 5 proc. W przypadku ubytków klasy II MOD utrata właściwości mechanicznych zęba może sięgnąć aż 63 proc. z powodu destrukcji listewek brzeżnych.[3,4]

Kolejnym czynnikiem wpływającym na osłabienie struktury jest dehydratacja tkanek zębiny. Odwodnienie powstaje w wyniku utraty krążenia miazgowego w zębach pozbawionych żywej miazgi oraz jatrogennego działania płynów do płukania – niezbędnych w procesie przeprowadzania prawidłowego leczenia kanałowego. Proces ten prowadzi do osłabienia struktury tkanek w granicach 14 proc.[5]

Do niedawna standardowym i ogólnie przyjętym postępowaniem w zakresie odbudowy tkanek po leczeniu endodontycznym było zastosowanie wkładu koronowo-korzeniowego i korony protetycznej. Jednak rozwój materiałoznawstwa, szczególnie w dziedzinie adhezji, pozwolił na wprowadzenie nowych standardów w metodach odbudowy zębów po leczeniu endodontycznym.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Materiał

Analizie poddano bazę danych ProQuest i PubMed. Wyszukiwano tylko oryginalne artykuły opublikowane po 2000 roku. Użyte hasła indeksowe to: inlay AND [...]

Omówienie wyników

Zęby po leczeniu endodontycznym uważane są za znacznie osłabione w porównaniu z zębami z żywą miazgą, głównie z powodu utraty tkanek [...]

Podsumowanie

Decyzja o właściwym sposobie odbudowy zębów trzonowych po leczeniu endodontycznym powinna być zawsze uzależniona od ilości i jakości pozostałych tkanek twardych [...]

Opis przypadku

Pacjent, lat 24, zgłosił się w celu odbudowy korony zęba 46 po leczeniu endodontycznym. Leczenie kanałowe zostało zakończone w czerwcu 2019 [...]
Do góry