Poznaj paragrafy

Jak legalnie promować gabinet stomatologiczny

Paweł Strzelec

radca prawny, sędzia Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie

Adres do korespondencji:

Paweł Strzelec

e-mail: pstrzelec@o2.pl

W artykule omówiono problematykę prawną dotyczącą promowania podmiotów leczniczych prowadzonych przez lekarzy dentystów. Wskazano na daleko idące ograniczenia w zakresie reklamy wynikające zarówno z przepisów prawa, jak i uchwał samorządu lekarskiego. Zaprezentowano również legalne sposoby informowania o prowadzonej działalności oraz dopuszczalne metody kreowania wizerunku lekarza eksperta. Na koniec przedstawiono sankcje, z którymi musi liczyć się lekarz łamiący omówione zakazy.

Ogromna część rynku świadczeń stomatologicznych jest podzielona pomiędzy prywatne podmioty prowadzone w formie indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich. Wykonywanie tego typu działalności generuje po stronie właścicieli gabinetów spore koszty, pokrywane głównie przez indywidualnych pacjentów, którzy dokonują swobodnego wyboru miejsca i zakresu świadczeń stomatologicznych. Specyfiką działalności leczniczej jest w pierwszym rzędzie jej regulowany charakter, tzn. mogą wykonywać ją wyłącznie osoby i podmioty spełniające rygorystyczne wymogi prawne, z rejestracją we właściwym organie włącznie. Szczególny charakter tej działalności wiąże się również z poważnymi ograniczeniami w zakresie reklamy oraz innych form agresywnego marketingu. Jakkolwiek w dobie wszechobecnej reklamy ów generalny zakaz ekspansywnego zdobywania pacjentów może wydawać się nieco anachroniczny, to za jego utrzymaniem przemawiają istotne argumenty prawno-etyczne. Co istotne, złamanie istniejących zakazów może się wiązać z poważnymi skutkami prawnymi. W niniejszym opracowaniu przedstawiono regulacje prawne dotyczące informowania oraz promowania działalności leczniczej. Omówiono również wiążące lekarzy dentystów ograniczenia w Ogromna część rynku świadczeń stomatologicznych jest podzielona pomiędzy prywatne podmioty prowadzone w formie indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich. Wykonywanie tego typu działalności generuje po stronie właścicieli gabinetów spore koszty, pokrywane głównie przez indywidualnych pacjentów, którzy dokonują swobodnego wyboru miejsca i zakresu świadczeń stomatologicznych. Specyfiką działalności leczniczej jest w pierwszym rzędzie jej regulowany charakter, tzn. mogą wykonywać ją wyłącznie osoby i podmioty spełniające rygorystyczne wymogi prawne, z rejestracją we właściwym organie włącznie. Szczególny charakter tej działalności wiąże się również z poważnymi ograniczeniami w zakresie reklamy oraz innych form agresywnego marketingu. Jakkolwiek w dobie wszechobecnej reklamy ów generalny zakaz ekspansywnego zdobywania pacjentów może wydawać się nieco anachroniczny, to za jego utrzymaniem przemawiają istotne argumenty prawno-etyczne. Co istotne, złamanie istniejących zakazów może się wiązać z poważnymi skutkami prawnymi. W niniejszym opracowaniu przedstawiono regulacje prawne dotyczące informowania oraz promowania działalności leczniczej. Omówiono również wiążące lekarzy dentystów ograniczenia w tym zakresie oraz skutki ich naruszenia.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zakaz reklamy – podstawy prawne

W świetle ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej każdy podmiot leczniczy, w tym lekarz pracujący w prywatnej praktyce, [...]

Reklama – nie, informacja – tak

Przywołana ustawa o działalności leczniczej zezwala na to, aby podmioty wykonujące działalność leczniczą, w tym lekarze dentyści wykonujący zawód w prywatnych [...]

Ryzykowne metody promocyjne

Przytoczone ograniczenia, wynikające z przepisów ustaw, Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz uchwały NIL, warto odnieść do obserwowanych w praktyce form promowania praktyk [...]

Najnowsze orzeczenie Sądu Najwyższego – zdecydowanie przeciwko reklamie stomatologów

Reklama lekarzy jest zabroniona, nawet jeżeli zawiera prawdziwe informacje o dobrej praktyce i zwycięstwie w rankingu ocen lub plebiscycie organizowanym przez [...]

Dobrze wykorzystaj dopuszczalne formy kreowania wizerunku

Warto podkreślić, że prawidłowe wykorzystanie dopuszczalnych form informowania obecnych i przyszłych pacjentów może mieć z punktu widzenia lekarza dentysty duże walory [...]

Reklama produktów leczniczych w gabinecie

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, reklamą produktu leczniczego jest każda działalność polegająca na informowaniu lub zachęcaniu do [...]

Udział lekarzy w reklamie – bezwzględny zakaz

Zgodnie z przepisami Kodeksu Etyki Lekarskiej (art. 63) lekarz nie powinien wyrażać zgody na używanie swojego nazwiska i wizerunku dla celów [...]

Skutki prawne naruszenia przez lekarza zakazu reklamy

Naruszenie przez lekarza omówionych zakazów może wywołać liczne i dotkliwe sankcje prawne. Po pierwsze nierespektowanie omówionych norm może stanowić czyn karalny [...]

Pamiętaj

1. Lekarz jako przedstawiciel zawodu zaufania publicznego nie może reklamować prowadzonej działalności leczniczej.

Do góry