Endodoncja

Pourazowa endodoncja wieku rozwojowego – leczenie resorpcji wewnętrznej

1Dr n. med. Agata Koprowicz

2Marlena Pakuła

1 Zakład Endodoncji Katedry Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik zakładu: dr n. med. Aleksandra Palatyńska-Ulatowska,

kierownik katedry: dr hab. n. med. prof. nadzw. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska

2 Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Endodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji:

Dr n. med. Agata Koprowicz

e-mail: agata.koprowicz@umed.lodz.pl

Artykuł przedstawia przypadek leczenia endodontycznego przyśrodkowego prawego siekacza szczęki z resorpcją wewnętrzną jako powikłanie urazu u pacjenta małoletniego. W trakcie leczenia podjęto wszelkie działania ukierunkowane na poprawę rokowania, włączając użycie wodorotlenku wapnia jako opatrunku wewnątrzkanałowego, płukanie aktywowane ultradźwiękami oraz wypełnienie przeprowadzone z wykorzystaniem materiałów bioaktywnych.

Ocenia się, że urazom statystycznie najczęściej ulegają zęby sieczne górne stałe.[1] W zależności od urazu, istnieje wiele protokołów postępowania terapeutycznego. Rodzaj uszkodzenia, stopień rozwoju zęba i sposób zaopatrzenia jego tkanek wpływają na możliwość wystąpienia powikłań. Mimo alarmujących danych, że aktywność fizyczna dzieci jest z roku na rok coraz mniejsza, ilość urazów nie maleje.[2] Wiele z nich powoduje konsekwencje w dorosłym życiu.

Statystycznie urazy zębów częściej dotyczą chłopców, doprowadzając w większości przypadków do złamania korony zęba obejmującego szkliwo i zębinę.[3] Tzw. protokoły postępowania po urazie zębów dotyczą działań podjętych już na miejscu wypadku przez rodzica lub opiekuna oraz dziecko, a także działań podjętych przez stomatologa, włączając okresowe wizyty kontrolne.[4,5]

Tylko odpowiednia diagnostyka połączona z dokładną znajomością patogenezy danej jednostki chorobowej umożliwia prawidłowe rozpoznanie i wybór metody leczenia. Istnieje wiele następstw pourazowych uszkodzeń zębów, m.in.:

  • obliteracja jamy zęba,
  • infraokluzja,
  • zahamowanie rozwoju i wzrostu korzenia,
  • przebarwienia szkliwa,
  • dilaceracje koron,
  • doprzedsionkowe zagięcie korzeni,
  • resorpcje zewnętrzne oraz wewnętrzne.[6]

Celem pracy jest przedstawienie postępowania, przebiegu i wyników leczenia 16-letniej pacjentki z resorpcją wewnętrzną w zębie siecznym przyśrodkowym prawym szczęki, będącą następstwem urazu, do którego doszło w przeszłości.

Opis przypadku

W październiku 2018 roku do Zakładu Endodoncji Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi została skierowana 16-letnia, ogólnie zdrowa pacjentka w celu kontynuacji leczenia endodontycznego zęba 11. Dwa miesiące wcześniej w wyniku występowania ciągłego bólu zgłosiła się (wraz z opiekunem prawnym) do Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie na podstawie objawów i zdjęcia RTG podjęto rewizję leczenia kanałowego (ryc. 1). Z powodu trudności w ustaleniu długości roboczej kanału zalecono kontynuację leczenia z użyciem mikroskopu zabiegowego przez endodontę.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dyskusja

Resorpcja wewnętrzna jest procesem patologicznym doprowadzającym do utraty kości oraz wyrostka zębodołowego i może stanowić jedno z powikłań urazów zębów stałych.[7,8] [...]

Podsumowanie

Urazy zębów mogą dotyczyć każdego pacjenta, bez względu na wiek oraz okoliczności. Indywidualne algorytmy postępowania są ustalone zarówno dla pacjenta, opiekuna, [...]

Do góry