Prawo

Ochrona prawna lekarza dentysty w przypadkach agresji pacjenta lub osób trzecich

radca prawny, sędzia Paweł Strzelec

Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie

Adres do korespondencji:

Paweł Strzelec

e-mail: strzelec@o2.pl

  • Omówienie zagadnienia związanego z ochroną prawną lekarza dentysty w sytuacji, gdy podczas wykonywania obowiązków zawodowych lub w związku z takimi działaniami doświadcza agresji fizycznej bądź słownej
  • Opis przypadków, w których lekarz korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych

Jak wynika z wielu badań, ponad 60% lekarzy w Polsce doświadcza w ciągu roku agresji ze strony pacjentów lub osób z nimi związanych1. W praktyce zawodowej dentystów akty agresji fizycznej zdarzają się sporadycznie, natomiast nierzadkie są ataki słowne formułowane twarzą w twarz oraz napastliwe wpisy umieszczane w skargach pisemnych lub na forach internetowych. W artykule omówiono podstawowe formy ochrony prawnej lekarzy w takich sytuacjach. Wskazano na praktyczne sposoby reakcji oraz zasady dokumentowania takich przypadków.

Pojęcie agresji

Agresja to pojęcie złożone, mające wiele znaczeń. Upraszczając, agresja jest reakcją dostarczającą szkodliwych bodźców drugiej osobie (także innemu organizmowi). W psychologii pojęcie agresji określa zachowania ukierunkowane na zewnątrz lub do wewnątrz, mające na celu spowodowanie szkody fizycznej bądź psychicznej. Bezspornie celem agresji jest wyrządzenie szkody temu, wobec kogo jest skierowana – określonym osobom (np. lekarzowi) lub grupom społecznym.

Rodzaje agresywnych zachowań

Najczęściej wyróżnia się:

  • agresję słowną – np. lżenie, używanie wulgarnych określeń, pomawianie o niegodne, niezgodne z prawem lub moralnością zachowania, negatywne cechy; forma okazywania agresji – werbalizowanie jej w obecności pokrzywdzonego, korespondencja listowna, elektroniczna, wpis na forum internetowym, anonim itp. – nie jest najistotniejsza, jeśli chodzi o odpowiedzialność sprawcy
  • agresję fizyczną – np. popychanie, szarpanie, duszenie, uderzanie, niszczenie przedmiotów lub pomieszczeń.

Ochrona medyka za pomocą środków prawa karnego

Prawno-karna ochrona lekarza ma charakter najdalej idący i z uwagi na grożące sankcje jest najbardziej dolegliwa dla sprawcy. W zależności od tego, z jakim rodzajem agresywnego zachowania pacjenta mamy do czynienia oraz skutku, jaki to działanie spowodowało, sprawca może podlegać odpowiedzialności na podstawie określonych przepisów Kodeksu karnego. W pewnych przypadkach ustawodawca przyznał lekarzom ochronę przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych. Należy podkreślić, że nie oznacza to automatycznego uznania przedstawicieli wymienionych zawodów za funkcjonariuszy publicznych, a jedynie przyznanie im ochrony prawnej dla takich funkcjonariuszy przewidzianej.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Odszkodowanie i zadośćuczynienie w procesie karnym

W sprawie karnej o przestępstwo powodujące szkodę lub krzywdę pokrzywdzony dentysta może uzyskać odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Taką możliwość przewiduje art. 46 Kodeksu karnego. Zgodnie z tym [...]

Co w przypadkach, gdy lekarz nie korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych?

Warto zauważyć, że omówione wyżej warunki, w których medyk korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych (umowa z NFZ lub udzielanie świadczeń w stanach zagrożenia [...]

Pierwsza reakcja na agresywne zachowanie pacjenta

Pierwszą reakcją na agresywne zachowanie pacjenta powinno być wyrażenie zdecydowanego sprzeciwu wobec sposobu jego postępowania. Dla wzmocnienia treści przekazu należy stwierdzić, [...]

Dokumentowanie zachowań agresywnych

W perspektywie ewentualnego postępowania karnego lub cywilnego dowody w sprawie mogą stanowić poniższe czynności:

Obrona konieczna

Zgodnie z art. 25 Kodeksu karnego:

Ochrona dentysty za pomocą środków prawa cywilnego

Poza sankcjami karnymi, pacjent (członek jego rodziny lub inna osoba) naruszający dobra osobiste lekarza ponosi również odpowiedzialność cywilną. Dobrami chronionymi przepisami [...]

Ochrona przed agresją w sieci

Na wielu forach internetowych anonimowi pacjenci zamieszczają często treści naruszające cześć, godność, dobre imię lekarzy. Ze względu na powszechność tego medium [...]

Agresja pacjenta a prawo lekarza do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego

Prawo do odmowy wykonania świadczenia przewiduje art. 38 u.z.l.i l.d. Zgodnie z tym przepisem lekarz może nie podjąć lub odstąpić od leczenia pacjenta, o ile nie [...]

Ubezpieczenie przed agresją pacjentów

W ofercie jednej z firm ubezpieczeniowych pojawiła się polisa pozwalająca osobie wykonującej zawód medyczny uzyskać świadczenie pieniężne w przypadku fizycznej napaści pacjenta lub osoby [...]
Do góry