Prawo

Muszę czy mogę – prawo lekarza dentysty do odmowy udzielenia świadczenia

radca prawny Paweł Strzelec

Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie

Adres do korespondencji:

Paweł Strzelec

e-mail: pstrzelec@o2.pl

  • Omówienie aspektów prawno-etycznych związanych z sytuacjami odmowy (przerwania) udzielenia świadczenia zdrowotnego przez lekarza dentystę i wskazanie wymogów legalności tego typu sytuacji
  • Zaprezentowanie przypadków, w których odmowa nie powinna mieć miejsca

Art. 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje każdemu obywatelowi prawo do ochrony zdrowia, a co za tym idzie − do równego korzystania ze świadczeń zdrowotnych. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych, choć fundamentalne, doznaje jednak pewnych ograniczeń. Wynikają one m.in. z prawa lekarza do odmowy lub przerwania udzielania świadczeń zdrowotnych. Choć w praktyce stomatologicznej nie są to raczej przypadki częste, to jednak ze względu na ich wagę warto znać obwarowania prawne dotyczące takich sytuacji. Spełnienie wymogów wynikających z obowiązujących przepisów zapewnia pacjentom prawidłowy dostęp do świadczeń oraz rzutuje w sposób bezpośredni na bezpieczeństwo prawne medyków korzystających z tego uprawnienia.

Brak zagrożenia zdrowotnego jako warunek legalności odmowy leczenia

Zgodnie z art. 30 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (u.z.l.l.d.): „Lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia c...

Warunki legalności odmowy udzielenia świadczenia

Po omówieniu sytuacji wykluczających skorzystanie przez lekarza z prawa do zaniechania udzielania świadczeń warto zaprezentować przesłanki legalności takiej odmowy. Prawo odmowy wykonania świadczenia przewiduje art. 38 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zgodnie z tym przepisem lekarz może nie podjąć lub odstąpić od leczenia pacjenta, o ile nie zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 30 (wskazane wyżej sytuacje zagrożenia życia pacjenta i przypadki niecierpiące zwłoki). W sytuacji odstąpienia od leczenia lekarz ma obowiązek dostatecznie wcześnie uprzedzić o tym pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna faktycznego i wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym. W trosce o własne bezpieczeństwo warto, aby lekarz odnotował w dokumentacji medycznej fakt odmowy oraz miejsce, do którego skierował pacjenta. Choć nie jest to bezwzględnie konieczne, fakt otrzymania powyższych informacji pacjent (odpowiednio jego przedstawiciel ustawowy) powinien potwierdzić własnoręcznym podpisem. Dobrą praktyką jest wcześniejsze przygotowanie wykazu placówek, które mogą udzielić pomocy. Tak przygotowany wydruk można przekazać pacjentowi, zaś drugi egzemplarz, z podpisem potwierdzającym otrzymanie pouczenia, pozostawiamy w placówce medycznej.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Przymusowe wypisanie pacjenta ze szpitala

Z uwagi na fakt, iż część lekarzy dentystów wykonuje zawód w placówkach szpitalnych, warto również wspomnieć o rozwiązaniu przyjętym w ustawie [...]

Klauzula sumienia

Ważną kwestią w zakresie omawianej problematyki jest prawo lekarza dentysty do odmowy wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem. Choć inaczej [...]

Odpowiedzialność prawna w przypadkach bezpodstawnej odmowy leczenia

Nie ulega wątpliwości, że prawo lekarza do odmowy udzielania świadczenia stanowi ważny, lecz równocześnie niewielki wyjątek od reguły niesienia pomocy medycznej [...]
Do góry