Temat numeru

Wyzwania opieki stomatologicznej nad seniorem

dr hab. n. med. Magdalena Nowosielska¹
lek. dent. Marta Tomaszuk²

¹ Samodzielna Pracownia Gerostomatologii, Katedra Stomatologii Zintegrowanej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

² Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DENTOM, Hajnówka

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Magdalena Nowosielska

Samodzielna Pracownia Gerostomatologii

Katedra Stomatologii Zintegrowanej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

ul. Akademicka 3

15-267 Białystok

tel.: 85 748 57 95

e-mail: magdalena.nowosielska@umb.edu.pl

  • Przedstawienie specyfiki leczenia seniorów z uwzględnieniem współistniejących u nich chorób systemowych, psychicznych oraz zmian miejscowych w układzie stomatognatycznym wynikających z procesu starzenia
  • Zwrócenie uwagi na szczególną relację lekarz−pacjent senior, która wymaga stosowania przeznaczonych dla tej grupy wiekowej metod profilaktycznych, leczniczych oraz odpowiedniego algorytmu komunikowania się


Najbliższe prognozy demograficzne wskazują, że XXI w. będzie okresem starzenia się całych społeczeństw. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO – World Health Organization) w latach 2000-2050 część populacji >60 r.ż. ulegnie podwojeniu − z 11 do 22%1,2. Z kolei analiza danych Głównego Urzędu Statystycznego wskazuje, że do 2050 r. społeczeństwo Polski stanie się jednym z najstarszych w Europie3. Obecnie średni wiek mieszkańców naszego kraju wynosi 73 lata dla mężczyzn oraz 81,5 roku dla kobiet3. Powtarzając za niektórymi autorami prac z dziedzin demografii: nieubłaganie zbliża się „srebrne tsunami”, a my jako ochrona zdrowia musimy być na to przygotowani. Gabinety geriatryczne zapełniają się pacjentami, w praktykach stomatologicznych coraz częściej stajemy przed wyzwaniem, jakim jest leczenie pacjentów po 60 r.ż.

W niniejszej pracy podjęliśmy próbę przedstawienia specyfiki leczenia seniora w gabinecie stomatologicznym, która wynika z wielu czynników współistniejących i/lub nierozerwalnie związanych z procesem starzenia się organizmu. Zwracamy uwagę na współistnienie schorzeń systemowych upośledzających funkcjonowanie fizyczne pacjentów po 60 r.ż., schorzeń psychicznych, a przede wszystkim na miejscowo występujące zmiany, które sprawiają, że leczenie stomatologiczne osób starszych oraz podejmowane wobec nich metody profilaktyczne muszą być dostosowane do omawianej grupy wiekowej.

Metrykalny próg starości

Nie ma zgodności co do odpowiedzi na pytanie, kiedy zaczyna się starość. Wiek biologiczny nie wyznacza w sposób uniwersalny takiej granicy. Osiąganie starości związane jest bowiem z przebiegającymi procesami fizycznymi i mentalnymi. Bardzo często ...

Starzejące się społeczeństwa − większe wyzwania dla medyków

Czynnikami wpływającymi na zwiększanie się populacji seniorów w społeczeństwach są przede wszystkim: poprawa warunków życia, zmiana sposobu odżywiania się, postęp medycyny (diagnostyka, farmakologia), rozwój społeczno-ekonomiczny (dotyczy głównie ...

Gerostomatologia musi stawić czoła wciąż uaktualnianej wiedzy medycznej dotyczącej istnienia związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy schorzeniami systemowymi a patologiami występującymi w szeroko rozumianym narządzie żucia. Oczekiwania społeczne ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Specyfika relacji lekarz–pacjent senior

Analizując specyfikę opieki stomatologicznej proponowanej seniorom, musimy przede wszystkim wziąć pod uwagę współistnienie często kilku chorób somatycznych, które występują u przeszło [...]

Zmiany układu stomatognatycznego zachodzące z wiekiem

Zmiany narządu żucia postępujące z wiekiem widoczne są zarówno zewnątrz-, jak i wewnątrzustnie. Skóra na twarzy staje się jakby wypolerowana i [...]

Podsumowanie

Niezaprzeczalnie pacjent senior w gabinecie stomatologicznym stanowi wyzwanie dla lekarza dentysty, zarówno ze względu na zmiany zachodzące z wiekiem w układzie [...]

Do góry