Endodoncja

Trepanacja zaplanowana cyfrowo a zużycie twardych tkanek zęba – badania pilotażowe

Ada Barankiewicz1
lek. dent. Tomasz Zbożeń2
dr n. med. Mariusz Kochanowski3
dr n. med. Katarzyna Fabjańska4

1Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Endodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

2Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Profident, Kielce

3Zakład Protetyki Stomatologicznej Katedry Stomatologii Odtwórczej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

4Zakład Endodoncji Katedry Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

Ada Barankiewicz

e-mail: adabarankiewicz0@gmail.com

  • Porównanie zużycia twardych tkanek zęba przy zastosowaniu różnych metod uzyskania dostępu do systemu kanałowego
  • Przedstawienie i omówienie metody z ustaleniem punktu trepanacyjnego na podstawie pomiarów wykonanych ręcznie na przekrojach zdjęcia CBCT oraz z wykorzystaniem wykonanego szablonu endodontycznego z zaplanowanym cyfrowo torem prowadzenia wiertła


W celu przeprowadzenia odpowiedniego leczenia endodontycznego, osiągnięcia przewidywalnych wyników i minimalizacji ewentualnych powikłań kluczowe są precyzyjna diagnoza oraz szczegółowe zaplanowanie postępowania. W leczeniu kanałowym usunięcie twardych tkanek zęba, wykonywane dla uzyskania prawidłowego dostępu do komory, powoduje ryzyko osłabienia struktury zęba nawet o 63%1. Zastosowanie szablonu endodontycznego z zaplanowanym torem wprowadzania wiertła może się przyczynić do zredukowania ryzyka błędów jatrogennych, powikłań i do zachowania większej ilości struktury zęba2.

Materiały i metody

Selekcja zębów

Do badania wybrano 4 usunięte naturalne zęby ludzkie: 2 siekacze górne przyśrodkowe i 2 siekacze dolne przyśrodkowe. Zęby zostały usunięte z innych przyczyn związanych z planem leczenia, a ich usunięcie nie miało związku z zaplanowanym badaniem. Przeprowadzono wstępną weryfikację materiału badawczego na podstawie zdjęcia radiowizjograficznego (RVG − radiovisiography) w celu wstępnej oceny drożności oraz budowy systemu kanałowego każdego z zębów. Badane zęby podzielono na dwie grupy. Grupa 1 to zęby, których punkt trepanacyjny był wyznaczony na podstawie zdjęcia tomografii komputerowej wiązki stożkowej (CBCT – cone-beam computed tomography): ząb górny (G1) i dolny (D1) (ryc. 1, 2). Grupa 2 – zęby, których trepanacja została wcześniej zaplanowana cyfrowo, a dostęp wykonany był przy użyciu zmodyfikowanego szablonu chirurgicznego: ząb górny (G2) i dolny (D2). Badanie tomografii stożkowej zębów usuniętych przeprowadzono aparatem CS 9300 w polu obrazowania 5 × 5 cm, przy napięciu lampy równym 70 kV w najmniejszym dostępnym rozmiarze woksela – 90 μm.

Wykonanie szablonu endodontycznego

W celu częściowego odtworzenia warunków klinicznych i umożliwienia wykonania szablonu zęby umieszczono w modelu gipsowym, który następnie zeskanowano skanerem wewnątrzustnym Medit i500 i wykonano zdjęcie CBCT aparatem Morita X800. W programie 3DSh...

Uzyskanie dostępu i opracowanie zębów

Grupa 1. Na przekrojach skanów CBCT zęba G1 oceniono przebieg kanału, określono długość roboczą (WL – working length) na 25 mm i wyznaczono orientacyjny punkt trepanacyjny. Optymalny punkt prostolinijnego dostępu do komory znajdował się centralnie...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Materiały i metody

Do badania wybrano 4 usunięte naturalne zęby ludzkie: 2 siekacze górne przyśrodkowe i 2 siekacze dolne przyśrodkowe. Zęby zostały usunięte z innych [...]

Rezultaty

Dane objętości oraz procentowa utrata twardych tkanek zostały przedstawione w tabeli 1. Średnia strata tkanek twardych w grupie 1 wynosiła 3,69%, [...]

Do góry