Prawo

Czy lekarz dentysta musi spełniać życzenia pacjenta? Studium przypadku

radca prawny Paweł Strzelec

Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie

Adres do korespondencji:

Paweł Strzelec

e-mail: pstrzelec@o2.pl

  • Omówienie aspektów prawnych związanych z udzielaniem przez lekarza dentystę świadczeń zdrowotnych „na życzenie” pacjenta
  • Wskazanie na reguły ostrożności, którymi w takich sytuacjach powinien się kierować lekarz


Wielu lekarzy dentystów na co dzień spotyka się z życzeniami (prośbami) pacjentów wyrażających określone oczekiwania co do rodzaju świadczenia medycznego, któremu chcą się poddać, jego zakresu, czasu trwania itd. Zdarzają się również przypadki, gdy pacjenci wprost kwestionują zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne stomatologa, u którego podejmują leczenie. Może to też dotyczyć pominięcia, istotnego z punktu widzenia zasad praktyki medycznej, etapu terapii. Oczywiście, w przytłaczającej większości przypadków pacjent odpowiednio poinformowany jest w stanie skorygować swoje oczekiwania i poddać się terapii zalecanej przez medyka. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy argumentacja lekarza go nie przekonuje i podtrzymuje on życzenia kontrowersyjne w świetle wiedzy medycznej. Niniejsze opracowanie stanowi próbę prawnej analizy tego typu przypadków. W zakresie stanu faktycznego artykuł oparto na zdarzeniu z zakresu praktyki stomatologicznej, które niestety znalazło finał w sądzie1. Wskazówki zawarte w orzeczeniu sądowym zapadłym w niniejszej sprawie są na tyle uniwersalne, że warto je omówić i zalecić stosowanie się do nich w codziennej pracy lekarzy dentystów.

Stan faktyczny

Pacjentka od listopada 2006 r. do lutego 2007 r. poddawała się leczeniu protetycznemu u lekarza stomatologa. Zabieg polegał na założeniu koronek porcelanowych na całości uzębienia. Kobieta zgłosiła się do stomatologa, ponieważ zależało jej na poprawie swojego stanu uzębienia od strony estetycznej. Co szczególnie istotne w realiach analizowanej sprawy, pacjentka była obciążona głębokimi, wrodzonymi dysfunkcjami zgryzu i żuchwy, w tym m.in. mikrogenią, tyłozgryzem, bruksizmem ekscentrycznym. Stomatolog, kwalifikując powódkę do zabiegów protetycznych, zdiagnozowała u niej dysfunkcje wady zgryzu, tj. m.in. duży tyłozgryz i brak właściwych stref podparcia. Lekarz poinformowała pacjentkę o możliwości podjęcia leczenia, lecz ta oświadczyła, że z wadą zgryzu się urodziła i z tym funkcjonuje, a zależy jej jedynie na estetyce. Dentystka podjęła się wykonania pracy protetycznej, bez przeprowadzenia leczenia wady zgryzu. Przed podjęciem leczenia wykonała zdjęcia uzębienia kobiety. Nie skierowała jej jednak na inne badania.

W celu wykonania zamierzonych prac protetycznych dentystka opiłowała zęby dolne oraz górne, cześć z nich została zdewitalizowana. Starając się sprostać oczekiwaniom pacjentki, wykonała trzy komplety koron, gdyż w trakcie leczenia kobieta odczuwała...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Żądania pacjentki

Pacjentka zdecydowała się na wytoczenie powództwa cywilnego przeciwko dentystce. W złożonym pozwie cywilnym wniosła o zasądzenie od pozwanej lekarki kwoty ponad [...]

Stanowisko lekarza dentysty

Pozwana lekarz stomatolog wniosła o oddalenie powództwa w całości. W uzasadnieniu swojego stanowiska wskazała, że nie ma w sprawie żadnych dowodów, [...]

Rozstrzygniecie sądu i jego uzasadnienie

Sąd zasądził od pozwanej lekarki na rzecz pacjentki kwotę 112 032 zł wraz z odsetkami oraz kwotę ponad 11 tys. zł [...]

Podsumowanie

Poruszone w omawianym orzeczeniu kwestie dotykają, fundamentalnych w praktyce medycznej, powinności lekarza wobec pacjenta.
Do góry