Rynek usług stomatologicznych może się skurczyć 

Zasada zapewnienia uczciwej konkurencji na rynku świadczeń stomatologicznych może być naruszona. Mniejsze i nowe podmioty będą mieć problem z wejściem do systemu opieki zdrowotnej.

Naczelna Rada Lekarska zaapelowała do ministra zdrowia o niepodpisywanie rozporządzenia

w sprawie kryteriów wyboru ofert na zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne. Poprosiła również o nierozpisywanie konkursów na świadczenia do czasu uwzględnienia uwag samorządu lekarzy i lekarzy dentystów.
W ocenie NRL przeprowadzenie konkursów na podstawie proponowanych w projekcie norm może skutkować naruszeniem przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Według obowiązującego prawa NFZ musi zapewnić równe traktowanie wszystkich świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy i prowadzić postępowanie w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji.
NRL alarmuje, że proponowane kryteria nadmiernie preferują dużych przedsiębiorców, naruszając tym samym zasady równego traktowania podmiotów. Ponadto projektowane przepisy budzą wiele wątpliwości interpretacyjnych.
Nieuwzględnienie postulatów środowiska lekarzy dentystów i podpisanie rozporządzenia w kształcie zaproponowanym przez Ministerstwo Zdrowia byłoby niekorzystne dla pacjentów i dla lekarzy. Trudności z wejściem do systemu mniejszych i nowych podmiotów mogą doprowadzić do ograniczenia dostępności świadczeń stomatologicznych i wyboru lekarza dentysty.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować