Nierówny dostęp do informacji

Samorząd lekarski w Gdańsku przyjrzał się skutkom łączenia, prywatyzacji czy sprzedaży szpitali i przychodni dla lekarzy. W przypadku medyków pracujących w ramach kontraktu nie ma obowiązku zawiadamiania o planowanych przekształceniach.

Jak informuje Iwona Kaczorowska-Kossowska, radca prawny OIL w Gdańsku, ostatnio dochodzi do wielu przekształceń własnościowych zarówno przychodni, jak i szpitali. Choć każda umowa – pracownicza lub nie, może zostać wypowiedziana niezależnie od takich przekształceń, zmiany własnościowe budzą dużo pytań i emocji, ponieważ często w ich wyniku dochodzi do zmian w warunkach wykonywania pracy. Co to oznacza dla zatrudnionych w nich lekarzy?
Sytuację lekarzy mających zatrudnienie etatowe regulują przepisy art. 231 Kodeksu pracy. Stanowi on, że w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Jeżeli u pracodawców nie działają związki zawodowe, pracodawcy dotychczasowy i nowy muszą poinformować na piśmie swoich pracowników o przewidywanym terminie przejęcia, a także o planowanych zmianach warunków zatrudnienia, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania. Przekazanie takiej informacji powinno nastąpić co najmniej 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.
W terminie dwóch miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę pracownik może bez wypowiedzenia, z siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Skutkuje to m.in. prawem do odprawy pieniężnej, jeżeli dotychczasowy pracodawca zatrudniał co najmniej 20 osób.
Z kolei dla lekarza „kontraktowego” skutki przekształceń są inne. Radca prawny Iwona Kaczorowska-Kossowska zaznacza, że w odniesieniu do umów cywilnoprawnych przepisy nie przewidują analogicznych obowiązków dotyczących zawiadamiania o planowanych przekształceniach. Ewentualna odprawa może zaś wynikać wyłącznie z treści kontraktu, przepisy jej bowiem nie gwarantują. Nowy podmiot może zaoferować lekarzowi kontraktowemu utrzymanie dotychczasowych warunków współpracy, zaproponować nowe lub wypowiedzieć umowę zgodnie z treścią kontraktu.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować