Problemy z ofertami stomatologicznymi

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ zwraca uwagę na liczne błędy w ofertach na leczenie stomatologiczne.

Na podstawie przeprowadzonych postępowań konkursowych Pomorski OW NFZ wymienił najczęściej występujące błędy formalno-prawne w sporządzanych ofertach. Na pierwszym miejscu znajdują się zaniedbania formalne, takie jak niepodpisanie oferty w całości lub podpisanie przez jedną osobę, gdy zgodnie z KRS lub umową spółki wymagane są podpisy innych osób. Wskazuje też na inne błędy, w tym:
- brak numeracji stron oferty
- brak jej nośnika elektronicznego
- nieprawidłowe wpisy w rejestrach
- błędny adres miejsca udzielania świadczeń
- brak wpisu lub nieprawidłowy wpis w CEiDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej)
- brak polisy OC
- brak wymaganych załączników określonych w zarządzeniu (lub załączniki wypełnione nieprawidłowo)
- brak umów z podwykonawcami lub brak oświadczenia o samodzielnym wykonywaniu umowy w przypadku niewymienienia w ofercie podwykonawców
- brak poświadczenia za zgodność z oryginałem załączonych kopii dokumentów.
Uwagę należy również zwrócić na zasadność dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje personelu – lekarzy (dyplomy specjalizacyjne) oraz personelu pomocniczego.
Komunikat w sprawie kontraktowania w 2017 r. świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne wydała też centrala NFZ, która podała najczęściej zgłaszane zapytania i problemy dotyczące kryteriów oceny ofert. Wśród nich są m.in. "Co to jest czas pracy poradni? Czy to jest czas pracy lekarzy? Jakiego procentu lekarzy dotyczy?" W odpowiedzi NFZ tłumaczy, że istotne jest, przez jaki czas pracy placówki można uzyskać pomoc odpowiednio wysoko wykwalifikowanego specjalisty. Zatem, jeżeli poradnia w tygodniu jest otwarta przez 30 godzin, to przez ile z tych godzin (lub w jakim odsetku tego czasu) można w niej uzyskać taką pomoc.
INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować