Niekorzystne zmiany w stażu podyplomowym

Środowisko lekarskie skrytykowało projekt zmian w podyplomowym kształceniu lekarzy, które miałyby obowiązywać od 1 marca 2018 r.

Iwona Kaczorowska-Kossowska, radca prawny OIL w Gdańsku, zaznacza, że treść uwag do projektu rozporządzenia opublikowanego na stronie Rządowego Centrum Legislacji świadczy o licznych zastrzeżeniach zgłoszonych przez wiele podmiotów uczestniczących w konsultacjach społecznych.
Szczególnie krytycznie odniesiono się w nich do rezygnacji ze stażu cząstkowego w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii oraz do planów wprowadzenia zmian od 1 marca 2018 r., kiedy staż rozpoczyna mniejsza liczba osób, dołączana do lekarzy i lekarzy dentystów rozpoczynających staż w październiku.
Zastrzeżenia OIL w Gdańsku wzbudził m.in. plan znacznego rozszerzenia programu stażu podyplomowego z zakresu medycyny rodzinnej do 14 tygodni. Nie znajdując merytorycznego uzasadnienia dla tak znacznego wydłużenia stażu cząstkowego w tym zakresie kosztem innych dziedzin, izba zwróciła uwagę na to, że realizacja każdego etapu szkolenia stażystów wymaga od podmiotu szkolącego zapewnienia odpowiedniej kadry lekarskiej dysponującej wymaganymi kwalifikacjami.
Jak tłumaczy Iwona Kaczorowska-Kossowska, zapewnienie lekarzy, którzy mogliby nadzorować pracę stażysty i spełniać wszystkie pozostałe wymagania stawiane podmiotowi szkolącemu, może być niemożliwe bez odpowiedniego okresu vacatio legis takiego rozwiązania, które nie zostało uwzględnione w projekcie.
W skierowanym do Rządowego Centrum Legislacji stanowisku OIL w Gdańsku odniosła się także do planowanych zmian zapisów dotyczących zasad przydzielania miejsc stażowych. Projekt rozporządzenia przewiduje, że działalność naukowa i społeczna prowadzona w trakcie studiów byłaby związana z przyznaniem dodatkowej punktacji na etapie rozdzielania miejsc stażowych, co samo w sobie nie budzi zastrzeżeń. Jednak kryteria przyznawania tych punktów, w szczególności możliwość ich sumowania, nie zostały określone wystarczająco precyzyjnie.
Ponadto powszechnym zastrzeżeniem zgłaszanym przez gremia uczestniczące w konsultacjach społecznych była kwestia zbyt krótkiego terminu przewidzianego na zaopiniowanie tego bardzo obszernego projektu, np. OIL w Gdańsku na ustosunkowanie się do projektu miała zaledwie dwa dni.
INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować