Ustawa o zawodzie lekarza wbrew głównym zainteresowanym

NRL domaga się większego wpływu na kształt noweli

Czy w kwietniu, zgodnie z planami resortu, wejdzie w życie ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty? Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej protestuje i domaga się powołania specjalnej sejmowej podkomisji do rozpatrzenia projektu nowelizacji tej ustawy. – Prace takiej podkomisji pozwoliłyby na szczegółową i wnikliwą analizę przyjętego przez rząd projektu nowelizacji oraz zgłoszenie uwag i ich argumentację przez samorząd lekarski – mówi prezes NRL Andrzej Matyja.
Jak wyjaśnia, opublikowany 9 stycznia 2020 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji projekt zasadniczo różni się od przedstawionego w czerwcu 2019 r. do konsultacji publicznych oraz nie uwzględnia zdecydowanej większości merytorycznych uwag zgłoszonych przez samorząd lekarski.
– Jestem zaskoczony, że tak ważna nowelizacja ustawy, jednej z najważniejszych ustaw, która wpływa na funkcjonowanie ochrony zdrowia w Polsce, uległa tak dużym zmianom bez opinii środowiska lekarskiego – dodaje prof. Matyja.
Zapisów, których nie akceptują lekarze, jest wiele. Powszechnie nie zgadzają się m.in. z tym, by rezydent, odbywając szkolenie specjalizacyjne, musiał pół roku pracować w szpitalu powiatowym. Tym bardziej że nie wskazano, kto będzie pokrywał koszty dojazdów albo zakwaterowania lekarza odesłanego do szpitala powiatowego.
Dużo kontrowersji budzi też propozycja wprowadzenia listów intencyjnych przy rekrutacji na specjalizacje. Lekarz, który stara się o miejsce na specjalizacji, otrzymałby dodatkowe punkty, posiadając list polecający od kierownika lub dyrektora szpitala To rozwiązanie jest oceniane jako potencjalne pole do nadużyć i nepotyzmu.
Wiele obaw budzą także kwestie związane z uznaniem kwalifikacji zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów spoza UE. Wprowadzono dla nich Lekarski Egzamin Weryfikacyjny lub Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny. Jego zaliczenie będzie uprawniało do udzielania świadczeń zdrowotnych bez możliwości podejmowania aktywności naukowej i dydaktycznej.
Nowelizacja wprowadza także możliwość zatrudnienia lekarzy i lekarzy dentystów z tytułem specjalisty na czas określony tylko w danym podmiocie leczniczym. Lekarz z tytułem specjalisty uzyskanym poza UE, posiadający udokumentowaną znajomość języka polskiego, który otrzyma zaświadczenie zatrudnienia od podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terenie Polski, będzie mógł wystąpić do właściwej okręgowej rady lekarskiej (ORL) o przyznanie prawa wykonywania zawodu na czas i miejsce zatrudnienia w tym podmiocie. ORL będzie mogła w drodze uchwały wydać (lub odmówić wydania) prawo wykonywania zawodu lekarza, określając jednocześnie jego zakres czynności zawodowych. Odwołanie od decyzji ORL będzie rozpatrywane przez Naczelną Radę Lekarską.
Przed podjęciem faktycznego zatrudnienia lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał tytuł specjalisty poza UE, będzie obowiązany do odbycia przeszkolenia praktycznego, trwającego nie dłużej niż 12 miesięcy, którego program i liczbę godzin określi w drodze uchwały właściwa ORL. Celem przeszkolenia praktycznego pod nadzorem opiekuna będzie przygotowanie lekarza (lekarza dentysty) do pracy w polskiej ochronie zdrowia. W trakcie zatrudnienia lekarz ten będzie mógł przystąpić do Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego albo Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego, odbyć staż podyplomowy oraz zaliczyć Lekarski Egzamin Końcowy (LEK) albo Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy (LDEK), co ma pozwolić na zmianę jego kwalifikacji zatrudnienia.
Lekarze obawiają się, że większa obecność lekarzy np. zza wschodniej granicy będzie oznaczała pogorszenie warunków pracy i nowe obowiązki związane z wdrażaniem kolegów.
Projekt został przyjęty przez rząd, teraz trafi do Sejmu.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować