Pieniądze do wzięcia

NFZ uruchomi kolejne dotacje dla lekarzy rodzinnych na e-dokumentację

Lekarze będą mieli prawie rok na złożenie wniosku o zwrot środków, które wydadzą na zakup potrzebnego sprzętu i oprogramowania. Do konsultacji trafił projekt zarządzenia przewidujący dotacje dla placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Z jego treści wynika, że kwota dofinansowania dla jednej placówki nie może przekroczyć 80 proc. poniesionych wydatków (bez VAT, jeśli świadczeniodawca może go odliczyć, lub z tym podatkiem, jeśli nie ma takiej możliwości), przy czym maksymalna wartość zakupu to 6504 zł (ewentualnie powiększona o VAT). Jeśli będzie wyższa, dotacja i tak będzie liczona od tej kwoty. Aby otrzymać dofinansowanie, placówka POZ będzie musiała złożyć wniosek do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. 

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione w 2020 roku pod warunkiem, że zostały sfinansowane ze środków własnych świadczeniodawcy, przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania i nie były objęte dofinansowaniem z innych źródeł.

Projekt zarządzenia szczegółowo określa, co można kupić korzystając z dotacji państwowej. Dotyczy to: 

a) urządzeń informatycznych lub oprogramowania wykorzystywanych do przechowywania lub obsługi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, lub 

b) usług przechowywania lub obsługi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

Pieniądze będą przekazywane na rachunek bankowy wskazany we wniosku o udzielenie dofinansowania w terminie 21 dni od dnia złożenia. Przewiduje się, że termin zakończenia przekazywania przez NFZ środków upłynie 21 stycznia 2021 roku.

Rozwój e-zdrowia w Polsce to m.in. wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych do wspomagania działań związanych z ochroną zdrowia, wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM), e-recepty, e-skierowania i rozwój telemedycyny. 


INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować