Stop TOPSOR?

Samorząd lekarski przedstawia uwagi do ministerialnego projektu

Rozwiązania są zbyt ogólne, aby można było ocenić system TOPSOR – ocenia samorząd lekarski projekt rozporządzenia ministra zdrowia, który ma usprawnić obsługę pacjenta na szpitalnych oddziałach ratunkowych.
Projekt rozporządzenia przewiduje wprowadzenie na szpitalnych oddziałach ratunkowych rozwiązań, które pozwolą przypisać pacjentów do odpowiedniej kategorii według stopnia pilności udzielenia świadczeń medycznych, a także przeprowadzić segregację medyczną przy wykorzystaniu elektronicznych narzędzi.
System umożliwi na bieżąco informowanie pacjentów o przewidywanym czasie oczekiwania na udzielenie pomocy. Tryb pilności (priorytet) przyjęcia wyznaczy personel medyczny na podstawie stanu zdrowia.
Osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, które przybyły do SOR we własnym zakresie, będą pobierały z automatu biletowego bilet z oznaczeniem numeru w kolejce do rejestracji.
Następnie nastąpi rejestracja na stanowisku rejestracji medycznej, w kolejności zgłoszeń, poddanie segregacji medycznej, przypisanie do odpowiedniej kategorii i oczekiwanie na udzielenie pomocy medycznej.
Liczba wszystkich osób oczekujących na pierwszy kontakt z lekarzem na SOR oraz przybliżony czas oczekiwania będą wyświetlane na wyświetlaczach zbiorczych umieszczonych w strefach oczekiwania.
Jednak projekt budzi szereg wątpliwości samorządu lekarskiego. Nie wiadomo, czy system będzie wymagał nadzoru personelu SOR, czy będzie funkcjonował samodzielnie. Nie ma też informacji o źródłach finansowania wprowadzanych zmian, kosztów ewentualnego zatrudnienia dodatkowego personelu czy zakupu niezbędnej infrastruktury technicznej i sprzętowej do obsługi systemu.
W projekcie nie sprecyzowano także, czy system TOPSOR będzie kompatybilny z systemami informatycznymi obsługującymi szpitale, co także może mieć wpływ na potrzebę zatrudnienia dodatkowego personelu, specjalnie do obsługi tego systemu.
Wątpliwości NRL budzi także szybki termin wejścia w życie zaproponowanych zmian, Projektodawca nie precyzuje, czy do 1 lipca 2021 r. szpitalne oddziały ratunkowe będą miały obowiązek dostosować warunki oddziału do nowego systemu, czy wprowadzony zostanie okres przejściowy pozwalający dostosować się do nowych wymogów technicznych.
Co więcej, samorząd lekarski jest zdania, że w warunkach SOR określenie czasu oczekiwania na świadczenie medyczne jest praktycznie niemożliwe. Czas ten będzie ulegał stałym zmianom, ponieważ czynnikiem determinującym go nie może być kolejność zgłoszenia, ale stan zgłaszającego się pacjenta i pozostałych pacjentów.
Projekt jest na etapie konsultacji publicznych.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować