Zwolnienie lekarskie podczas teleporady – co usłyszeli posłowie?

ZUS cofnął upoważnienia do wystawiania zwolnień

Sprawa kwestionowania przez ZUS zwolnień lekarskich wystawionych podczas teleporad wzburzyła grupą posłów Lewicy. Wystąpili oni do Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej z interpelacją, w której domagali się wyjaśnień.
W odpowiedzi sekretarz stanu Stanisław Szwed przytoczył szczegółowe dane, które dowodzą, że teleporady nie wpływają na zwiększoną liczbę nadużyć w tym zakresie.
Według resortu, w latach 2019-2022 (porównywano pierwsze kwartały) Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał 57 decyzji o cofnięciu upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich. Z tego w 2019 r. – 22 decyzje, w 2020 r. – 8 decyzji, w 2021 r. – 21 decyzji. Z kolei w I kwartale 2022 r. – 6 decyzji.
Jedynie w przypadku 5 z 57 lekarzy, którym cofnięto uprawnienia, do nieprawidłowości doszło przy udzielaniu świadczeń za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
Przypomnijmy - burza wokół wystawiania zwolnień podczas teleporad rozgorzała w internecie na początku maja, gdy okazało się, że niektórzy lekarze otrzymali wezwania do wyjaśnień w sprawie wystawianych zwolnień podczas teleporad. W komentarzach medycy dzielili się swymi nie najlepszymi doświadczeniami z ZUS.
Sekretarz stanu w udzielonej posłom odpowiedzi przypomniał, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wystawianiu zaświadczeń lekarskich, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zdecydować o cofnięciu upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich na okres nieprzekraczający 12 miesięcy.
W takim przypadku ZUS zobowiązany jest do zapewnienia lekarzowi czynnego udziału w postępowaniu, możliwości składania wyjaśnień oraz ustosunkowania się do materiału zgromadzonego w postępowaniu.
Przedstawiciel resortu jasno potwierdził też, że lekarz może orzekać o stanie zdrowia zarówno po osobistym zbadaniu chorego, jak i po zbadaniu za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
- Niezależnie od formy udzielonego świadczenia zdrowotnego lekarz wystawiający zaświadczenie lekarskie jest zobowiązany przestrzegać zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa. Orzekanie o czasowej niezdolności do pracy oraz wystawienie zaświadczenia lekarskiego powinno nastąpić po przeprowadzeniu przez lekarza dokładnego wywiadu dotyczącego aktualnego problemu zdrowotnego. Decyzja lekarza powinna opierać się wyłącznie na przesłankach medycznych ustalonych podczas kontaktu lekarza z pacjentem – podkreślił w odpowiedzi.
Co ważne, bez względu na formę udzielenia świadczenia zdrowotnego, lekarz jest zobowiązany udokumentować orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy w dokumentacji medycznej pacjenta.
Postępowanie dotyczące kontroli zwolnienia może zostać podjęte na wniosek pracodawcy, jak i z inicjatywy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Decyzję o sposobie przeprowadzenia kontroli podejmuje lekarz orzecznik indywidualnie w każdej sprawie. W ramach kontroli lekarz orzecznik może m. in. wystąpić do lekarza wystawiającego zaświadczenie lekarskie o udostępnienie dokumentacji medycznej dotyczącej ubezpieczonego, która stanowiła podstawę wydania zaświadczenia lekarskiego lub udzielenie wyjaśnień w sprawie.
ZUS podejmując kontrolę nie ma jednak informacji w jakiej odbyła się konsultacja – osobiście czy zdalnie.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować