Czy możemy poprawić komfort życia pacjentów z niewydolnością serca?

Dr n. med. Michał Kowara

Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej

I Katedra i Klinika Kardiologii 


Optymalne prowadzenie pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca (PNS) stanowi duże wyzwanie. Farmakoterapia oparta o leki hamujące układ renina-angiotensyna-aldosteron z grupy ACE-I albo ARB wspólnie z antagonistami receptora MR stanowi złoty standard leczenia chorych z HFrEF. W ostatnich wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego zwrócono jednak uwagę na nowy lek - łączony preparat sakubitrylu i walsartanu należący do grupy ARNI (antagonista receptora dla angiotensyny połączony z inhibitorem neprylizyny). Sakubitryl będący składnikiem tego leku jest inhibitorem neprylizyny – enzymu rozkładającego peptydy natriuretyczne. W ten sposób ARNI nie tylko hamuje działający niekorzystnie z punktu widzenia patofizjologii przewlekłej niewydolności serca układ renina-angiotensyna-aldosteron, ale również zwiększa stężenie korzystnie działających peptydów natriuretcznych w surowicy (ANP oraz BNP) poprzez hamowanie enzymu rozkładającego te peptydy[1]. Randomizowane badanie PARADIGM-HF, którego podmiotem była grupa ponad 8000 pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca ze zredukowaną frakcją wyrzucania lewej komory wykazało, że śmiertelność u chorych przyjmujących preparat sakubitrylu/walsartanu była niższa o 21% w porównaniu do chorych przyjmujących enalapril [2]. Dodatkowa analiza badania PARADIGM-HF oparta o kwestionariusz KCCQ (Kansas City Cardiomyopathy Questionnarie) wskazała na lepszą jakość życia pacjentów przyjmujących sakubitryl/walsartan w porównaniu do chorych przyjmujących enalapryl (jeden z klasycznych ACE-1). Wieloczynnikowa analiza przeprowadzona na podstawie danych zbieranych po 4, 8, 12, 24 i 36 miesiącach wykazała, że pacjenci przyjmujący ARNI oceniali lepiej swą jakość życia w następujących aspektach – korzystanie z prysznica, chód na dystans 100 jardów (ok. 91 metrów), prace ogrodowe, wejście po schodach, jogging, aktywności rekreacyjne, a przede wszystkim – aktywność seksualna i prace domowe [3]. Konkludując, badanie PARADIGM-HF stanowi ważny argument za tym, iż terapia za pomocą leków z grupy ARNI poprawia jakość życia chorych z PNS ze zredukowaną frakcją wyrzucania lewej komory w porównaniu do standardowego inhibitora konwertazy angiotensyny. 

1. Wachter R, Shah SJ, Cowie MR, Szecsödy P, Shi V, Ibram G, Zhao Z, Gong J, Klebs S, Pieske B. Angiotensin receptor neprilysin inhibition versus individualized RAAS blockade: design and rationale of the PARALLAX trial. ESC Heart Fail. 2020 Jun;7(3):856-864. doi: 10.1002/ehf2.12694. Epub 2020 Apr 15. PMID: 32297449; PMCID: PMC7261527.

2. McMurray JJ, Packer M, Desai AS, Gong J, Lefkowitz MP, Rizkala AR, Rouleau JL, Shi VC, Solomon SD, Swedberg K, Zile MR; PARADIGM-HF Investigators and Committees. Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med. 2014 Sep 11;371(11):993-1004. doi: 10.1056/NEJMoa1409077. Epub 2014 Aug 30. PMID: 25176015.

3. Chandra A, Lewis EF, Claggett BL, Desai AS, Packer M, Zile MR, Swedberg K, Rouleau JL, Shi VC, Lefkowitz MP, Katova T, McMurray JJV, Solomon SD. Effects of Sacubitril/Valsartan on Physical and Social Activity Limitations in Patients With Heart Failure: A Secondary Analysis of the PARADIGM-HF Trial. JAMA Cardiol. 2018 Jun 1;3(6):498-505. doi: 10.1001/jamacardio.2018.0398. PMID: 29617523; PMCID: PMC6128510. 

4. Wachter R, Shah SJ, Cowie MR, Szecsödy P, Shi V, Ibram G, Zhao Z, Gong J, Klebs S, Pieske B. Angiotensin receptor neprilysin inhibition versus individualized RAAS blockade: design and rationale of the PARALLAX trial. ESC Heart Fail. 2020 Jun;7(3):856-864. doi: 10.1002/ehf2.12694. Epub 2020 Apr 15. PMID: 32297449; PMCID: PMC7261527.


------

Materiał sponsorowany przez firmę Novartis Poland

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować