MZ: Lekarze spoza UE mogą pracować w każdej przychodni i szpitalu

Warunkowe prawo wykonywania zawodu uprawnia już nie tylko do walki z pandemią

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że lekarze i lekarze dentyści, którzy posiadają warunkowe prawo wykonywania zawodu mogą pracować w dowolnym podmiocie leczniczym.
Warto przypomnieć obowiązujący przepis. Zgodnie z art. 7 ust 16 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, minister zdrowia może udzielić, w drodze decyzji administracyjnej, zgodę na wykonywanie zawodu przez lekarza albo lekarza dentystę, posiadającego warunkowe prawo wykonywania zawodu, poza podmiotem leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności i jest podejmowana na wniosek lekarza albo lekarza dentysty. W decyzji wskazany jest podmiot, w którym dany lekarz lub dentysta będzie wykonywać zawód.
- W związku z powyższym ww. osoby nie mają obowiązku uzyskania dodatkowej zgody Ministra Zdrowia na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty poza podmiotami przeznaczonymi do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na Covid-19 – informuje MZ.
Jedynym obowiązkiem lekarza, który ma warunkowe prawo wykonywania zawodu, jest zgłoszenie ministrowi zdrowia, w terminie siedmiu dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dowolnym podmiocie faktu podjęcia zatrudnienia oraz wskazanie okresu tego zatrudniania.
Brak zgłoszenia, może być podstawą cofnięcia zgody ministra zdrowia na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty.
Co ważne, zasady te dotyczą też lekarzy, którzy nie otrzymali warunkowego prawa wykonywania zawodu na podstawie pozytywnej decyzji Ministra Zdrowia, lecz postępowanie o jego przyznanie jest w toku. Dotyczy to następujących sytuacji:
1.    Minęło 14 dni od dnia złożenia przez lekarza/lekarza dentystę wniosku o przyznanie warunkowego PWZ, a okręgowa rada lekarska ww. prawa nie przyznała.
2.    Okręgowa rada lekarska wydała postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania lub uchwałę o odmowie przyznania warunkowego PWZ, a lekarz/lekarz dentysta złożył w przewidzianym przez przepisy terminie, odpowiednio, zażalenie lub odwołanie.
3.    Każdorazowo, gdy postępowanie o przyznanie warunkowego PWZ, nie zakończyło się prawomocnie, włącznie z etapem postępowania sądowo-administracyjnego.
Wraz z prawomocnym zakończeniem postępowania, w razie nieotrzymania warunkowego PWZ, lekarz lub lekarz dentysta traci prawo udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie decyzji wydanej przez ministra zdrowia.

id

Komentarze (1)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować

Alicja

17.06.2022 19:42

Wreszcie. Powodzenia.

0