Czy lekarz, który jest biegłym sądowym, odpowiada przed organami odpowiedzialności zawodowej?

Prawnik rozwiewa wątpliwości

Zdarza się, że pacjenci maja zastrzeżenia do jakości pracy biegłych sądowych czy orzeczników. Skoro wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich jest jedną z równorzędnych form wykonywania zawodu lekarza, czy orzeczników obwiązują dokładnie te same zasady, co innych lekarzy?
Adwokat Karol Kolankiewicz na łamach Gazety Lekarskiej podkreśla, że ustawowo każdy lekarz, który orzeka o stanie zdrowia określonej osoby, robi to po uprzednim, osobistym jej zbadaniu lub zbadaniu jej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, a także po analizie dostępnej dokumentacji medycznej tej osoby.
Także Kodeksu Etyki Lekarskiej (KEL) nakazuje lekarzowi podejmować leczenie jedynie po uprzednim zbadaniu pacjenta. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy porada lekarska może być udzielona wyłącznie na odległość.
Naruszenie zasad wydawania opinii i orzeczeń lekarskich może stanowić przewinienie zawodowe. Jeśli więc pojawią się wątpliwości w tym zakresie, sprawa może trafić do zbadania przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej – tak jak każda inna informacja wskazująca na możliwość popełnienia przewinienia zawodowego.
Zarówno okręgowy rzecznik, jak i Sąd Lekarski zobowiązani są do badania prawidłowości lub nieprawidłowości podczas wydawania przez lekarza opinii o stanie zdrowia pacjenta, a także zarzutów dotyczących niewłaściwej postawy lekarza wobec pacjenta w czasie wizyty, która była podstawą wydania opinii przez lekarza.
Co zatem jest badane? Czy lekarz wydający opinię przeprowadził badanie przed wydaniem opinii, czy badanie przeprowadził w odpowiednim zakresie, czy zapoznał się z dokumentacja medyczną.
Natomiast ani okręgowy rzecznik, ani sąd lekarski nie może orzeczenia lekarza zmienić, ani wpłynąć na jego treść.
Prawnik podkreśla, że każdy lekarz – także lekarz wydający opinię dla sądu czy prokuratury – ma obowiązek traktowania pacjentów z szacunkiem i poszanowaniem ich godności.
Bez wątpienia więc zachowanie lekarza – zarówno co do wydania opinii, jak i postawy wobec pacjenta w czasie wizyty przed wydaniem opinii – może stanowić przewinienie zawodowe. Powinno więc stać się przedmiotem oceny ze strony organów odpowiedzialności zawodowej – po przeprowadzeniu odpowiednich dowodów np. przesłuchaniu świadków.


id