Specjalizacje 2023 – jakie zmiany wprowadza resort

Nowe możliwości wyboru specjalizacji, terminy i zasady egzaminów

Zmiany w zasadach naboru i w programach szkoleń specjalizacyjnych lekarzy i lekarzy dentystów wprowadza rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, które 22 maja ukazało się w Dzienniku Ustaw.
Oto najważniejsze z nich:
1.    Określono tryb dokonywania przez dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych wymiany dyplomu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego oraz wzór umowy o staż.
2.    Podniesiono wynagrodzenie przewodniczącego oraz zespołu egzaminacyjnego przeprowadzającego PES – ze środków Centrum Egzaminów Medycznych (odpowiednio 500 i 300 zł).
3.    Zmieniono regulamin postępowania kwalifikacyjnego w ramach tzw. centralnego naboru na specjalizacje. Między innymi doprecyzowano zasady przeliczania średniej ocen z egzaminów uzyskanej w okresie studiów, tak aby średnia ta mogła być porównywana niezależnie od skali ocen obowiązującej na uczelni.
4.    Doprecyzowano zasady składania zastrzeżeń odnośnie do danych zawartych we wniosku oraz punktacji – po weryfikacji i udostępnieniu w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK). Wskazano również przypadki, kiedy następuje odrzucenie wariantu wyboru specjalizacji wskazanego we wniosku oraz odrzucenie wniosku w całości.
5.    W odpowiedzi na postulaty konsultanta krajowego w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej oraz środowiska gastroenterologów podjęto decyzję o umożliwieniu lekarzom posiadającym tytuł specjalisty w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie transplantologii.
6.    W związku z dużym zapotrzebowaniem na lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, których niedobór okazał się szczególnie dotkliwy w czasie epidemii SARS-CoV-2, uwzględniono postulat konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży oraz konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii dotyczący umożliwienia lekarzom posiadającym tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii odbywania szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży na podstawie skróconego programu specjalizacji, który uwzględnia wiedzę i umiejętności, jakie posiada już lekarz pediatra.
7.    Terminy przeprowadzania sesji PES zostały wydłużone do dnia 31 maja w sesji wiosennej i do dnia 20 grudnia w sesji jesiennej.
Co pozostało bez zmian? Liczba specjalizacji nie uległa zmianie – nadal będzie 77 specjalizacji lekarskich oraz 9 lekarsko-dentystycznych. Natomiast w niektórych przypadkach zmienił się czas realizacji programów specjalizacyjnych.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować