Lista leków bezpłatnych już opublikowana

Od września 3800 darmowych leków dla seniorów, 2800 dla dzieci

Lista bezpłatnych leków została ogłoszona w obwieszczeniu ministra zdrowia z 30 sierpnia. Znajdziemy w niej oddzielne wykazy dla seniorów od 65. roku życia oraz dla dzieci i młodzieży do lat 18.
Do tej pory bezpłatne leki przysługiwały tylko osobom powyżej 75. roku życia.
Dwie nowe grupy: osoby poniżej 18. roku życia oraz powyżej 65. roku życia – będą mogły dostać darmowe leki z listy od 1 września 2023 r., na podstawie wchodzącej w życie nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
Gros z listy darmowych leków to medykamenty stosowane w takich chorobach przewlekłych i cywilizacyjnych, jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, grzybica, depresja czy zakażenia.
Bezpłatne leki dla tych osób wydawane są na podstawie recepty wystawionej przez lekarza POZ, wybranego przez pacjenta, lub uprawnioną pielęgniarkę, przez lekarza specjalistę oraz przez lekarza wypisującego pacjenta ze szpitala. Recepta może być również wystawiona przez lekarza POZ tej samej placówki ochrony zdrowia, gdy lekarz prowadzący pacjenta jest nieobecny.
Na receptach na bezpłatne leki w polu „kod uprawnień dodatkowych” należy wpisać symbol "S" lub "DZ" w przypadku pacjenta niepełnoletniego. Gdy pacjent posiada nie tylko uprawnienia "S", ale także inne uprawnienie, należy wpisać oba kody uprawnień. W polu „odpłatność” należy wpisać poziom odpłatności, z jakim lek byłby ordynowany w przypadku refundacji na zasadach ogólnych (czyli R lub 30%, lub 50%). Na tej samej recepcie można też zapisać inne leki.
Bezpłatne leki dla seniorów mają prawo przepisać sobie i najbliższej rodzinie lekarze niepraktykujący, którzy zachowali prawo do przepisywania recept sobie i najbliższej rodzinie.
Minister zdrowia Katarzyna Sójka poinformowała, że osoby powyżej 65. roku życia będą mogły skorzystać z 3800 bezpłatnych leków, a nieletni z blisko 2800.
Łącznie z darmowych leków od 1 września będzie mogło skorzystać ok. 16 mln Polaków.
Lista tutaj.

id