Minister Czarnek zapowiada podniesienie poziomu na medycynie

Zmienią się standardy kształcenia lekarzy

Od następnego roku akademickiego (2024/2025) zmienią się standardy kształcenia − ogłosiły resorty zdrowia oraz edukacji i nauki. W jaki sposób?
Standardy kształcenia to wspólne kryteria, które muszą spełniać wszystkie uczelnie przygotowujące do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty. Przypomnijmy, że obecnie jest ich już 38, podczas gdy sześć lat temu było 16.
Jak wynika z komunikatu MEN, resort nie tylko pomyślał o zwiększeniu liczby studentów na kierunkach lekarskich. Dzięki standardom podwyższy się także poziom ich wykształcenia. Prace nad standardami właśnie się zakończyły, o czym poinformowano po spotkaniu minister zdrowia Katarzyny Sójki, ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka oraz wiceministra zdrowia Piotra Brombera.
Rozporządzenie ministra edukacji i nauki będzie podpisane jeszcze we wrześniu. „Uzgodnione przez ministrów kwestie zostały uznane za szczególnie istotne z punktu widzenia dbałości o możliwie jak najwyższą jakość kształcenia oraz spełniające oczekiwania środowiska studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego” – czytamy w komunikacie.
Podano także, jakich regulacji należy spodziewać się po zapowiedzianym dokumencie:
•    obowiązkowy egzamin standaryzowany (OSCE) na VI roku studiów na kierunku lekarskim i V roku studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym;
•    ćwiczenia w warunkach klinicznych w trakcie VI roku studiów na kierunku lekarskim oraz V roku studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym będą prowadzone w grupach studentów nie większych niż 5-osobowych, w przypadku kierunku lekarskiego w wyjątkowych okolicznościach (powodujących brak możliwości zorganizowania grup tej liczebności) grupy w trakcie ćwiczeń mogą być nie większe niż 8-osobowe;
•    co najmniej 5 proc. łącznej liczby godzin zajęć w całym cyklu kształcenia, z wyłączeniem praktyk zawodowych, ma być prowadzone w symulowanych warunkach klinicznych, ponadto niektóre umiejętności praktyczne opisane efektami uczenia się w grupie zajęć H (nauczanie praktyczne na VI roku studiów na kierunku lekarskim i na V roku studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym) mogą zostać nabyte w ramach zajęć prowadzonych w symulowanych warunkach klinicznych, jednak w wymiarze nie większym niż 10 proc. liczby godzin tych zajęć;
•    kształcenie umożliwiające osiągnięcie efektów uczenia się w zakresie komunikowania się z pacjentem oraz współpracy i komunikowania się w zespole będzie prowadzone przez nauczycieli akademickich lub inne osoby, które mają wykształcenie z zakresu komunikacji medycznej lub ukończyły szkolenie z zakresu komunikacji medycznej, lub mają co najmniej 5-letnie doświadczenie w nauczaniu komunikacji medycznej;
•    liczba godzin zajęć przeznaczonych na uzyskanie efektów uczenia się w standardzie przygotowującym do wykonywania zawodu lekarza będzie wynosiła:
- nauki morfologiczne – 270,
- naukowe podstawy medycyny – 465,
- nauki przedkliniczne – 525,
- nauki behawioralne i społeczne z elementami profesjonalizmu i komunikacji, z uwzględnieniem idei humanizmu w medycynie – 240,
- nauki kliniczne niezabiegowe – 1120,
- nauki kliniczne zabiegowe – 940,
- prawne i organizacyjne aspekty medycyny – 90,
- praktyczne nauczanie kliniczne na VI roku studiów – 900,
- praktyki zawodowe – 600.
Nauka w rozpoczynającym się roku akademickim będzie przebiegała jeszcze na dotychczasowych zasadach.

id