Resort zaproponował nowe formularze do wypełnienia przez lekarza

Chodzi o karty zgonów i karty urodzenia

Nowe wzory karty zgonu oraz karty urodzenia i karty martwego urodzenia przewidują dwa projekty rozporządzeń, które trafiły do konsultacji.
Nowe formularze będą obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku.

Wzór karty zgonu
Prawo o aktach stanu cywilnego nakłada na ministra zdrowia obowiązek określenia w rozporządzeniu - w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych i ministrem cyfryzacji - wzoru karty zgonu, także tej w wersji elektronicznej.
Co się zmieni? Z dotychczasowej „Części przeznaczonej do zarejestrowania zgonu” oraz „Części przeznaczonej dla administracji cmentarza” wydzielono „Część przeznaczoną dla statystki publicznej”.
Zawiera ona:
•    miejsce zamieszkania zmarłego, w tym okres przebywania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej gminy, o ile są znane;
•    wykształcenie zmarłego;
•    informacje o zgonie, w tym przyczynę zgonu, oraz o osobie stwierdzającej przyczynę zgonu, a w przypadku dziecka do roku życia: godzinę urodzenia, informacje o stanie jego zdrowia: długość, ciężar ciała, punkty w skali Apgar, informacje o ciąży i porodzie: okres trwania ciąży, wielorakość porodu, liczbę dzieci urodzonych przez matkę.
Oznacza to, że zakres wymaganych danych w porównaniu z dotychczasowym w większości pozostanie bez zmian.

Wzór karty urodzenia
Od 1 stycznia 2024 r. obie karty będą zawierały węższy zakres danych. Karta urodzenia będzie zawierała:
•    nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL matki dziecka, jeżeli został nadany;
•    miejsce, datę i godzinę urodzenia dziecka;
•    płeć.
Oznacza to, że z karty urodzenia znikną m.in. dane o stanie zdrowia dziecka - tj. długość, ciężar ciała, punkty w skali Apgar, informacje o ciąży i porodzie, a także dotyczące poprzednich ciąż i porodów.

Wzór karty martwego urodzenia
Z kolei w karcie martwego urodzenia znajdzie się tylko informacja o tym, że dziecko urodziło się martwe.
Zatem w karcie martwego urodzenia nie będzie już danych o czasie zgonu płodu i przyczynie, jeśli została stwierdzona.

Resort czeka na uwagi
Szczegóły można znaleźć w dwóch dokumentach: projekcie rozporządzenia w sprawie wzoru karty zgony oraz w projekcie rozporządzenia w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia.
Uwagi można zgłaszać w ciągu pięciu dni.

id