Lekarze przepisywali mleko zastępcze. NFZ związał im ręce

Jeśli medyk wybierze dobro pacjenta, zapłaci wysoką karę

NFZ postanowił radykalnie uciąć spór z lekarzami dotyczący recept refundowanych, m.in. na mleko dla niemowląt, i w nowym rozporządzeniu jednoznacznie zakazuje zapisywania medykamentów niezgodnie z refundacją − pod groźbą kar finansowych.
Nowe zasady NFZ wprowadził w opublikowanym 13 listopada zarządzeniu w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.
Znowelizowany dokument zawiera obszerniejszy niż do tej pory fragment dotyczący kar umownych. Fundusz uzasadnia, że dzięki temu jednoznacznie wskazano nieprawidłowości w wystawianiu recept na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objętych refundacją, jako przesłanki zastosowania kary umownej.

Jak brzmi nowy zapis dotyczący kar umownych?

Oto pełny zapis:
KARY UMOWNE
§ 9. 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną.
2. W przypadku wystawienia recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne objęte refundacją, osobom nieuprawnionym lub przez osobę niebędącą osobą uprawnioną lub w przypadkach nieuzasadnionych, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen tych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
3. W przypadku wystawienia zleceń na wyroby medyczne wydawane na zlecenie, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 826, z późn. zm.) finansowanych w całości lub w części przez Narodowy Fundusz Zdrowia, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość kwoty nienależnego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
4. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, o których mowa w § 7, Fundusz nakłada na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.
5. Kary umowne, o których mowa w ust. 1-4, nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.

Konflikt trwa
Przepisy wchodzą w życie 14 listopada.
Problem jednak w tym, że nie takiego rozwiązania oczekiwali lekarze.
Przypomnijmy, że toczą oni spór z NFZ już od wielu miesięcy po tym, jak Fundusz nałożył kary na lekarzy, którzy zdecydowali się wystawić receptę z refundacją na preparat mlekozastępczy dla dzieci powyżej 12 miesiąca życia.
Naczelna Rada Lekarska apelowała do MZ i NFZ o analizę w oparciu o wskazania medyczne, przeprowadzonych przez NFZ kontroli refundacji preparatu mlekozastępczego dla niemowląt. Samorząd lekarski stoi na stanowisku, że lekarze, którzy postępują zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i mają na względzie dobro pacjenta, nie powinni być obciążani karami.

id