Lekarzu, możesz zmienić treść pieczątki na lepszą

Do wyboru, do koloru – co można zamieścić na nowej pieczątce?

Naczelna Rada Lekarska podjęła uchwałę określającą treść używanej przez lekarza i lekarza dentystę pieczątki lub nadruku wykonywanego z systemu komputerowego. Oprócz obowiązkowych informacji można będzie zamieścić dużo więcej treści.

Naczelna Rada Lekarska podjęła 26 stycznia uchwałę określającą treść pieczątek, by sprostać wymogom nowych technologii i standardów, które obecnie są stosowane w informatyzacji medycyny, w tym tych dotyczących dokumentacji medycznej oraz wystawiania recept i zleceń.
- Chcemy, aby nowa treść pieczątki lekarskiej lub nadruku wykonywanego w ramach systemu komputerowego była adekwatna do współczesnych standardów oraz potrzeb lekarzy i lekarzy dentystów – wyjaśnia prezes NRL Łukasz Jankowski.

Pieczątka lekarska lub nadruk wykonywany z systemu komputerowego zawiera następujące dane:
1.    imię lub imiona i nazwisko,
2.    tytuł zawodowy, tj. „lekarz” („lek.”) albo „lekarz dentysta” („lek. dent.”),
3.    numer prawa wykonywania zawodu.

Pieczątka lekarska lub nadruk wykonywany z systemu komputerowego może ponadto zawierać następujące dane:
1.    posiadany tytuł i stopień naukowy,
2.    posiadane specjalizacje i umiejętności zawodowe, zgodnie z brzmieniem określonym w dyplomie, zaświadczeniu lub certyfikacie, potwierdzającym ich uzyskanie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
3.    nazwę uczelni i kierunku, na którym lekarz lub lekarz dentysta uzyskał dyplom,
4.    numer telefonu wraz z prefiksem międzynarodowym,
5.    adres miejsca zamieszkania,
6.    adres poczty elektronicznej.

Jak informuje NRL, lekarz lub lekarz dentysta, będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, ma prawo posługiwać się na pieczątce lub nadruku wykonywanym z systemu komputerowego także oryginalnym tytułem określającym wykształcenie, uzyskanym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub jego skrótem.

id