Widmo likwidacji samorządu lekarskiego zażegnane

Dlaczego Adam Bodnar wycofał wniosek złożony przez poprzednika

Prokurator generalny Adam Bodnar wycofał wniosek swojego poprzednika Zbigniewa Ziobry o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów ustawy o izbach lekarskich.
Wniosek Ziobry mógł mieć olbrzymie znaczenie dla osób wykonujących w Polsce zawód lekarza.
Kwestionował on konstytucyjność przepisów dotyczących m.in. przymusowego charakteru izb lekarskich czy odpowiedzialności zawodowej za naruszenie m.in. zasad etyki lekarskiej.
Według Ziobry normy przyjęte przez Krajowy Zjazd Lekarzy „w nieakceptowany przez ogół środowiska sposób ograniczają prawa i wolności obywatelskie członków samorządu lekarskiego”. Ponadto ustawodawca – mimo świadomości istnienia wśród członków tego samorządu różnic światopoglądowych, a także różnic w poglądach naukowych i terapeutycznych – zobowiązał członków izb lekarskich do przestrzegania jednolitych, obowiązujących cały samorząd zasad etyki lekarskiej, naruszenie których naraża lekarza na poniesienie odpowiedzialności zawodowej.
Uznanie przepisów ustawy o izbach lekarskich za niekonstytucyjne spowodowałoby zlikwidowanie samorządu lekarskiego oraz sądownictwa dyscyplinarnego. Nie oznacza to jednak, że medycy byliby wówczas bezkarni − podlegaliby bowiem odpowiedzialności zawodowej przed sądami powszechnymi, a nie lekarskimi.
Informacja o wniosku, który złożył odchodzący wówczas ze stanowiska ministra sprawiedliwości, ale wciąż prokurator generalny Zbigniew Ziobro, pojawiła się 28 listopada na stronie internetowej TK w zakładce „Sprawy w trybunale” pod tytułem „Przepisy kształtujące samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów – przynależność lekarzy do poszczególnych izb lekarskich i zakres odpowiedzialności zawodowej – K 22/23”.
Lekarze obawiali się, że likwidacja samorządu lekarskiego utrudni formułowanie postulatów i forsowanie u rządzących zmian istotnych dla grupy zawodowej.
Jak czytamy w komunikacie Anny Adamiak, rzeczniczki prokuratora generalnego Adama Bodnara, wycofany wniosek „stanowił próbę podważenia idei samorządu lekarskiego i zasad Kodeksu Etyki Lekarskiej, a ponadto godził w prawo do ochrony zdrowia”, jego cofnięcie zaś jest uzasadnione „troską o wartości konstytucyjne przynależne obywatelom”.
Lek. Łukasz Jankowski, prezes NRL, przypomniał, że samorząd lekarski zabiegał u ministra sprawiedliwości - prokuratora generalnego o wycofanie wniosku jego poprzednika. − Wniosek ten ocenialiśmy jako próbę podważenia zasad funkcjonowania i idei samorządu lekarskiego i dobrą wiadomością jest wycofanie się przez organ z działań rozpoczętych przez poprzedniego prokuratora generalnego – oświadczył Łukasz Jankowski.

id