Szpital, który odmawia wykonania legalnych zabiegów, ucierpi finansowo

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt nowych przepisów dotyczących terminacji ciąży

Szpital, który ma kontrakt z NFZ na udzielanie świadczeń z ginekologii i położnictwa, będzie zobowiązany do wykonania zabiegów zakończenia ciąży, niezależnie od tego, czy lekarz powołuje się na klauzulę sumienia - zakłada przekazany do konsultacji projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Ministerstwo Zdrowia od dawna zapowiadało, że będzie dążyło do tego, aby aborcja w określonych przypadkach dopuszczonych przez prawo, była dostępna nie tylko na papierze. Teraz przystąpiło do realizacji tej deklaracji.

W proponowanej nowej wersji rozporządzenia pojawił się nowy zapis, zgodnie z którym świadczeniodawca realizujący umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń w rodzaju hospitalizacja w zakresie ginekologia i położnictwo, w przypadkach, gdy zakończenie ciąży jest dopuszczalne przepisami prawa powszechnie obowiązującego, jest zobowiązany do wykonywania świadczeń zakończenia ciąży w miejscu udzielania świadczeń, niezależnie od powstrzymania się przez lekarza wykonującego zawód u tego świadczeniodawcy od wykonania świadczenia, z powołaniem się na klauzulę sumienia.

Dodatkowo projekt rozporządzenia wprowadza karę umowną w wysokości 2 proc. kwoty zobowiązania wynikającego z umowy. Ponadto szpital odmawiający narażony jest na możliwość rozwiązania umowy z NFZ w części albo w całości, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku naruszenia obowiązku wynikającego z nowego zapisu.

id