Chirurg w sądzie

Na kim spoczywa odpowiedzialność?

lek. Radosław Drozd

Katedra Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Adres do korespondencji: lek. Radosław Drozd, Katedra Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ul. Mikulicza-Radeckiego 4, 50-345 Wrocław. E-mail: radoslaw.drozd@umed.wroc.pl

Podejmowanie kluczowych decyzji w trakcie zabiegu operacyjnego należy do zadań pierwszego operatora, czyli lekarza wyznaczonego jako kierujący wykonaniem zabiegu. Na tym lekarzu spoczywa później ewentualna odpowiedzialność za skutki nieprawidłowych działań.

W trakcie zabiegów operacyjnych – zwłaszcza w niewielkich ośrodkach o szczupłej obsadzie lekarskiej – dość często zdarzają się sytuacje, w których kierownik lub ordynator oddziału występuje w roli asystującego operatorowi, a operującym jest lekarz oddziału, służbowo podlegający ordynatorowi. W związku z tym rodzi się pytanie: kto jest tu czyim podwładnym oraz kto ewentualnie będzie ponosił odpowiedzialność za skutki tego zabiegu?

W większości krajowych oddziałów szpitalnych panuje tzw. ordynatorski model sprawowania nadzoru – zazwyczaj określony zapisami Regulaminu pracy oddziału oraz regulaminów pracy na stanowiskach ordynatora oddziału i lekarzy asystentów. Z zapisów regulaminowych wynika zwykle, że ordynator, jako kierownik podległego mu pionu leczniczego, kieruje oddziałem szpitalnym, sprawuje fachowy nadzór nad lecznictwem i ponosi całkowitą odpowiedzialność za diagnostykę, leczenie i rehabilitację chorych leczonych na oddziale. Natomiast lekarze asystenci służbowo podlegają ordynatorowi danego oddziału. Do ich obowiązków należy pomaganie ordynatorowi w jego pracy na oddziale i nie mają oni prawa zmieniać sposobu leczenia zleconego przez ordynatora, z wyjątkiem wypadku, gdy w przebiegu choroby u pacjenta wystąpiły zmiany wymagające natychmiastowej korekty ordynacji, a porozumienie się z ordynatorem jest niemożliwe. O takiej zmianie asystent powinien niezwłocznie zawiadomić ordynatora.

W trakcie zabiegu operacyjnego ustala się natomiast odmienną hierarchię zależności. W przepisach Rozporządzenia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania określono m.in., że w Księdze zabiegów (§ 32) powinn...

Ważne jest, aby jednoznaczne dokonanie takich ustaleń nastąpiło przed rozpoczęciem zabiegu operacyjnego. Dzięki temu później, zarówno w trakcie trwania zabiegu, jak i po jego zakończeniu, można określić zakres odpowiedzialności każdego z członków ...

Do góry