Chirurg w sądzie

Kosztowny brak zgody

lek. Radosław Drozd

Katedra Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Adres do korespondencji: lek. Radosław Drozd, Katedra Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ul. Mikulicza-Radeckiego 4, 50-345 Wrocław. E-mail: radoslaw.drozd@umed.wroc.pl

Zrozumienie celu i znaczenia przestrzegania praw pacjenta ma istotną wartość nie tylko etyczną, ale również finansową.

Prawa pacjenta funkcjonują w ochronie zdrowia co najmniej od kilkudziesięciu lat. Pierwsze akty prawne, które wprowadziły obowiązek przestrzegania praw pacjenta przez pracowników ochrony zdrowia, weszły w życie jeszcze na początku lat 90. ubiegłego wieku – była to ustawa o zakładach opieki zdrowotnej (z 1992 r.) i ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty (z 1996 r.). W 2008 r. ustawodawca uznał natomiast, że ta sfera ochrony konstytucyjnie gwarantowanych praw i wolności jednostki jest na tyle istotna, że zasługuje na uregulowanie w oddzielnym akcie prawnym rangi ustawowej – ustawie o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Wydawałoby się, że tak długi okres funkcjonowania przepisów spowodował, że ich znajomość, rozumienie i wiedza o konieczności przestrzegania nie budzą żadnych wątpliwości. Praktyka pokazuje jednak, że tak nie jest.

O ile lekarze mają świadomość, że prawa pacjenta istnieją i trzeba ich przestrzegać, o tyle jednak można odnieść wrażenie, że dla większości z nich niezrozumiały pozostaje cel tych przepisów. Duża część sądzi, że zostały one stworzone wyłącznie po to, żeby „utrudnić życie” i „dodać papierkowej roboty” już i tak zabieganym lekarzom, ponieważ „dawniej przecież tego nie było, a lekarze sami wiedzieli, co będzie dla pacjentów najlepsze i nikomu krzywda się nie działa”. Co ciekawe, pogląd ten jest w pewnym sensie dziedziczony, np. przez studentów medycyny, którzy w trakcie zajęć z przedmiotu prawo medyczne również dość często przedstawiają taki pogląd – mimo że sami nie mogą pamiętać „dawnych dobrych czasów”, w których nie trzeba było przestrzegać praw pacjenta. Natomiast zmieniając punkt widzenia i rozpatrując teoretycznie sytuację, w której lekarze (lub studenci medycyny) mieliby stać się pacjentami i być przedmiotem działań medycznych – osoby te nagle zaczynają dostrzegać znaczenie tych praw i ich przestrzegania…

To niezrozumienie celu i znaczenia przepisów o prawach pacjenta rażąco ujawnia się w przypadkach realizacji prawa pacjenta do zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności – jej formy pisemnej. Powszechnie wiadomo, że (zgodnie z art...

Należy z całą mocą podkreślić, że ustawodawca nałożył na lekarzy obowiązek uzyskania świadomej, tzn. objaśnionej zgody. Lekarz zatem musi najpierw przedstawić pacjentowi odpowiedni zakres informacji dotyczących planowanego zabiegu, bo dopiero tak ...

Do góry