Chirurg w sądzie

Szkody na bloku operacyjnym

lek. Radosław Drozd

Katedra Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Adres do korespondencji: lek. Radosław Drozd
Katedra Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 4, 50-345 Wrocław; e-mail: radoslaw.drozd@umed.wroc.pl

  • Jakie błędy medyczne są najczęściej popełniane podczas zabiegu chirurgicznego? Z czego one wynikają?
  • Przegląd spraw, w których sąd uznał roszczenia pacjentów poszkodowanych podczas operacji i odpowiedzialność zakładu leczniczego, tj. konieczność wypłaty chorym zadośćuczynienia za doznaną krzywdę przez zakład ubezpieczający podmiot leczniczy w zakresie odpowiedzialności cywilnej


Autorzy publikacji na temat odpowiedzialności cywilnej za błąd lekarski omawiają cały szereg różnych błędów medycznych. Biorąc pod uwagę klasyczny ich podział, wymienia się: błąd diagnozy, terapii i prognozy, dodatkowo błędy techniczne i organizacyjne. Błędy zaliczane do każdej z tych kategorii mogą być popełniane na różnych etapach postępowania medycznego, w różnorakich placówkach ochrony zdrowia. W zasadzie do każdego z wymienionych rodzajów błędów medycznych może również dojść na bloku operacyjnym.

Powtarzające się szkody zdrowotne w trakcie postępowania zabiegowego mogą zasadniczo dotyczyć wszystkich etapów opieki sprawowanej nad pacjentem, a więc kolejno podczas:

  • przygotowania pacjenta do zabiegu – np. niewłaściwa profilaktyka przeciwzakrzepowa lub niewłaściwa antybiotykowa profilaktyka okołooperacyjna
  • transportu pacjenta na blok operacyjny – np. błędna identyfikacja pacjenta
  • znieczulenia pacjenta – np. zbyt płytkie lub zbyt krótkie, powodujące wybudzenie się chorego w trakcie operacji
  • przeprowadzenia operacji – np. niewłaściwa strona operowana, upadek ze stołu operacyjnego, niewłaściwa technika operacyjna, pozostawienie ciała obcego w polu operacyjnym, oparzenia, uszkodzenia ciała w wyniku operacji
  • opieki pooperacyjnej1.


O wielu szczególnego rodzaju błędach postępowania medycznego spośród wyżej wymienionych była już mowa w przeszłości na łamach niniejszego działu. Z praktycznego punktu widzenia należy jednak się zastanowić, które z nich występują najczęściej i jednocześnie które zazwyczaj generują odpowiedzialność zakładu leczniczego, tj. konieczność wypłaty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę przez zakład ubezpieczający podmiot leczniczy w zakresie odpowiedzialności cywilnej. Poniżej przedstawiono kilka przykładów najbardziej typowych spraw, które na etapie postępowania przedsądowego lub sądowego są uznawane za generujące niewątpliwą odpowiedzialność cywilną zakładu leczniczego.

Powtarzającymi się, chociaż stosunkowo rzadko, zdarzeniami są upadki lub urazy pacjentów na bloku operacyjnym. Zdarzają się one w wyniku np. wyboru nieodpowiedniej techniki przeniesienia chorego z łóżka na stół operacyjny lub w trakcie zabiegu (je...

Do góry