Ciało obce w przewodzie pokarmowym

dr hab. n. med. Marek Stańczyk1

lek. Monika Tukaj1

dr n. med. Magdalena Gewartowska2

1Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Częścią Urazową, Szpital Wolski w Warszawie

2Środowiskowe Laboratorium Mikroskopii Elektronowej, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Marek Stańczyk, Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Częścią Urazową, Szpital Wolski w Warszawie, ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa, e-mail: stanczyk@poczta.onet.pl

  • Omówienie najczęstszych lokalizacji uwięźnięcia ciała obcego w przewodzie pokarmowym oraz postępowania diagnostyczno-terapeutycznego z uwzględnieniem opisów przypadków klinicznych  
  • Rola radiogramu, tomografii komputerowej i endoskopii przy podejrzeniu ciała obcego w przewodzie pokarmowym  

U dorosłych ciała obce mogą się dostać do przewodu pokarmowego przypadkowo przez połknięcie, np. kości, ości, protezy zębowej, kęsa nierozdrobnionego pożywienia, lub zostać wprowadzone w sposób zamierzony, zwykle do odbytnicy podczas czynności seksualnych lub przemytu. Intencyjne połknięcie dotyczy zazwyczaj chorych psychicznie, osób osadzonych lub przemytu narkotyków. Około 80-90% połkniętych przedmiotów przechodzi przez przewód pokarmowy i zostaje wydalonych bez interwencji lekarskiej, 10-20% wymaga usunięcia metodą endoskopową, a w przypadku <1% konieczna jest operacja.

Objawy, diagnostyka i leczenie zależą od: wielkości i rodzaju (cieniujące, niecieniujące, ostre, gładkie) ciała obcego, poziomu zaklinowania (gardło, przełyk, żołądek, jelita, odbytnica) i powikłań (skaleczenie, odleżyna, owrzodzenie, przedziurawienie, niedrożność, przetoka, ropień, bakteriemia).

Omawiany problem obrazuje rycina 1.

Jama ustna i gardło

Jama ustna i gardło rzadko są miejscami uwięźnięcia ciała obcego. Wyjątek stanowią ostre przedmioty: ości, kości, igły, kawałki szkła zaklinowane przeważnie na poziomie nasady języka i migdałków podniebiennych. W wywiadach chorzy dokładnie podają, kiedy i co połknęli. Dominującą dolegliwością jest ból przy przełykaniu. Dobre unerwienie somatyczne gardła pozwala na precyzyjne wskazanie bolesnego miejsca. W pierwszym etapie należy podjąć próbę bezpośredniego uwidocznienia ciała obcego i usunięcia go kleszczykami. Niepowodzenie jest wskazaniem do ponowienia próby z użyciem laryngoskopu lub endoskopu. Po usunięciu pozostają nadżerki lub skaleczenia, które ulegają samoistnemu wygojeniu. Badania obrazowe mogą pełnić funkcję pomocniczą, kiedy ciało obce nie jest widoczne, jednak nie zmieniają strategii postępowania. Przeglądowy radiogram szyi (projekcja przednio-tylna [AP – anterior-posterior], boczna [LAT – lateralis]) pokazuje przedmioty cieniujące: szkło, metal. Badania radiologiczne z wykorzystaniem kontrastu (baryt, gastrografina) nie są zalecane ze względu na ryzyko zachłyśnięcia, zacieku przy perforacji i utrudnionej wizualizacji w czasie badania endoskopowego. Tomografia komputerowa (TK) dodatkowo pozwala na ocenę obrażeń okolicznych tkanek. Jeśli ciała obcego nie udaje się uwidocznić, można przyjąć, że dolegliwości wynikają z obrażeń spowodowanych jego przejściem, jednak rozpoznanie należy potwierdzić w ponownym badaniu endoskopowym, wykonywanym po upływie 24-48 godzin lub wcześniej, przy nasileniu dolegliwości. Najczęstszym powikłaniem pozostawienia ciała obcego jest powstanie ropnia1.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Przełyk

Przełyk jest częstym miejscem zaklinowania ciał obcych, zwykle na poziomie połączenia gardła i przełyku, tzw. zwieracza górnego – mięśnia pierścienno-gardłowego (C6), miejsca [...]

Żołądek i dwunastnica

Żołądek i dwunastnica nie stanowią przeszkody w pasażu dla większości ciał obcych. Przedmioty o średnicy >2 cm mogą się zaklinować w odźwierniku, a o długości >5 cm [...]

Jelito cienkie i okrężnica

W jelicie cienkim najczęstszym miejscem zaklinowania i przebicia jest zastawka krętniczo-kątnicza (Bauhina), a w jelicie grubym – zagięcie wątrobowe i śledzionowe okrężnicy. Przesuwanie się ostrych przedmiotów [...]

Odbytnica

Zaklinowanie w odbytnicy najczęściej jest wynikiem intencyjnego wprowadzenia ciała obcego podczas współżycia płciowego. Przedmioty zwykle są obłe i mają kształt penisa. Zaklinowanie połkniętych [...]

Podsumowanie

W latach 2014-2019 z powodu obecności ciała obcego w przewodzie pokarmowym leczyliśmy 56 chorych. U 7 z nich przedmiot zatrzymał się na poziomie zwieracza dolnego przełyku [...]

Do góry