Nekrektomia enzymatyczna jako alternatywa dla tradycyjnych metod leczenia ran oparzeniowych

lek. Jakub Nowakowski1

dr n. med. Jerzy Sikorski1

dr n. med. Karol Szymański1

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Słowiński1

lek. Agnieszka Ławnicka2

1Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2Oddział Chirurgii Ogólnej, Laparoskopowej i Endokrynologicznej, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poznaniu

Adres do korespondencji: lek. Agnieszka Ławnicka, Oddział Chirurgii Ogólnej, Laparoskopowej i Endokrynologicznej, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, e-mail: agnese2@vp.pl

  • Rana oparzeniowa – definicja, metody określania powierzchni oparzenia, klasyfikacja rany ze względu na głębokość obrażeń  
  • Jak preparat enzymatyczny wpływa na gojenie ran oparzeniowych? Prezentacja przebiegu i wyników badania klinicznego  
  • Omówienie kolejnych etapów nekrektomii enzymatycznej – dokumentacja zdjęciowa  

Choroba oparzeniowa stanowi ogromne wyzwanie dla zespołu terapeutycznego. Skutkiem oparzenia jest nie tylko rana powstała w wyniku urazu termicznego, chemicznego lub elektrycznego, lecz także cały szereg zaburzeń fizjologicznych, immunologicznych oraz endokrynologicznych. Ich następstwem są ciężkie powikłania choroby oparzeniowej, takie jak: wstrząs hipowolemiczny, zakażenia miejscowe i ogólnoustrojowe, sepsa, zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC – disseminated intravascular coagulation), zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS – acute respiratory distress syndrome), blizny przykurczające1-5.

Oparzoną powierzchnię ciała oblicza się według reguły Wallace’a, zgodnie z którą powierzchnia głowy i każdej kończyny górnej stanowią po 9%, powierzchnie przednia i tylna tułowia stanowią po 18%, powierzchnia każdej z kończyn dolnych stanowi 18%, natomiast krocze – 1% powierzchni ciała. Inna metoda to reguła dłoni, według której powierzchnia dłoni osoby oparzonej to 1% powierzchni ciała. Kolejną jest reguła dziesiątek, którą stosuje się u niemowląt. Zgodnie z tą metodą każda kończyna stanowi 10% ogólnej powierzchni ciała, a powierzchnia głowy, powierzchnie przednia i tylna tułowia po 20%. Dostępne są także metody tabelaryczno-diagramowe. Oparzenia można podzielić również ze względu na stopień głębokości. Stopnie I oraz IIA obejmują oparzenia powierzchowne, w których uszkodzenie dotyczy naskórka. Stopnie IIB oraz III charakteryzują się różną głębokością martwicy skóry właściwej. Stopień IV to martwica tkanki podskórnej i tkanek leżących głębiej. Oparzenia I i II stopnia obejmujące mniej niż 15% powierzchni ciała uznajemy za lekkie, stanowiące 15-30% – za średnie, z kolei ciężkie oparzenia to takie, które stanowią powyżej 30% powierzchni ciała. W przypadku oparzeń III stopnia za lekkie uznajemy te obejmujące mniej niż 5% powierzchni ciała, średnie – 5-15%, a za ciężkie – oparzenia powyżej 15% powierzchni ciała6.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Cel

Celem pracy jest określenie wpływu zastosowania preparatu enzymatycznego na proces gojenia ran oparzeniowych na oddziale leczenia oparzeń.

Metody

W Klinice Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcin-kowskiego w Poznaniu w okresie od 1 czerwca 2016 roku do 1 [...]

Wyniki

Analizie poddano pacjentów hospitalizowanych na oddziale leczenia oparzeń w okresie od 1 czerwca 2016 roku do 1 maja 2017 roku. Rozległość oparzeń [...]

Zastosowanie technik nekrektomii enzymatycznej – graficzny opis przypadków

Mężczyzna, lat 28, oparzenie termiczne mozaikowe II/III stopnia klatki piersiowej, szyi i kończyn górnych, poddany nekrektomii enzymatycznej w 4 dobie po urazie (ryc. [...]

Wnioski

Wykorzystanie nekrektomii enzymatycznej w procesie leczenia rany oparzeniowej stanowi wygodną alternatywę dla tradycyjnych technik operacyjnych. Dzięki precyzyjnemu usuwaniu jedynie tkanek zdewitalizowanych bez [...]

Do góry