Interakcje leków stosowanych w transplantologii – o czym należy pamiętać

dr hab. n. med. Jarosław Woroń

Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii nr 1 oraz Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Jarosław Woroń

Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii,

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. M. Kopernika 36, 31-501 Kraków

e-mail: j.woron@medi-pharm.pl

  • Parametry farmakokinetyczne leków immunosupresyjnych, które mogą modyfikować ryzyko wystąpienia interakcji, zwłaszcza farmakokinetycznych
  • Interakcje takrolimusu oraz cyklosporyny A, a także syrolimusu i ewerolimusu
  • Interakcje glikokortykosteroidów – najważniejsze informacje  

U pacjenta po przeszczepieniu wielokrotnie zachodzi konieczność stosowania politerapii. W praktyce lekarza transplantologa oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej nie zawsze skutecznie prowadzi się prewencję niekorzystnych interakcji innych środków z lekami immunosupresyjnymi, co niejednokrotnie doprowadza do powikłań. Klinicznie istotne ryzyko interakcji występuje przy jednoczesnym podawaniu 2 leków, natomiast w przypadku stosowania ich więcej niż 7 pojawienie się powikłań jest pewne, różny natomiast może być obraz kliniczny ich konsekwencji. Wraz ze zwiększeniem liczby przyjmowanych preparatów u chorych obserwuje się narastającą częstość występowania nieprawidłowości, a także musimy się liczyć z narastającym ryzykiem występowania niekorzystnych interakcji. W przypadku interakcji leków najistotniejsze znaczenie mają:

  • interakcje farmakokinetyczne
  • interakcje farmakodynamiczne
  • interakcje związane z potencjalnym sumowaniem się działań niepożądanych leków stosowanych w polifarmakoterapii1,2.

Warto przypomnieć, że poprzez nieodpowiednią terapię rozumie się przepisywanie preparatów, których stosowanie wiąże się z ryzykiem przewyższającym potencjalne korzyści, oraz leczenie niezgodne z obowiązującymi standardami medycznymi. Niedostateczne stosowanie leków jest związane z niewłączaniem terapii, która jest zalecana do leczenia lub prewencji określonej choroby czy zespołu chorobowego. Należy pamiętać, że im gorszy stan zdrowia pacjenta, tym większe zagrożenie politerapią. Niestety z naszej praktyki klinicznej wynika, że w wielu przypadkach obserwuje się też brak wiedzy fachowych pracowników służby zdrowia na temat interakcji leków. Co więcej, nierzadko obserwujemy wręcz negowanie praktycznego znaczenia interakcji pomiędzy równocześnie podawanymi lekami. Najpoważniejszą konsekwencją polipragmazji jest zwiększenie ryzyka zgonu, będącego następstwem nieprawidłowej terapii, a nie choroby, a także ryzyko wystąpienia sporu prawnego. Obecnie często mówi się nie o objawach niepożądanych terapii, lecz o problemach związanych z leczeniem (DRP – drug-related problems). W zakres tego zagadnienia – poza niepożądanymi reakcjami lekowymi – wchodzą: konieczność włączania dodatkowego leczenia, stosowanie nieodpowiednich leków i ich dawek, leczenie niekonieczne, indukowanie interakcji lekowych. Odrębny problem, choć również związany z leczeniem, stanowi brak uświadomienia pacjentowi konsekwencji medycznych politerapii oraz skutków samodzielnej modyfikacji leczenia. Jednoznacznie wykazano, że liczba DRP wzrasta liniowo wraz z liczbą przyjmowanych leków. W praktyce należy bezwzględnie odróżniać polifarmakoterapię od polipragmazji. Cechy różnicujące te dwa zjawiska przedstawiono w tabeli 1.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Takrolimus, cyklosporyna A, syrolimus i ewerolimus a leczenie przeciwbólowe

U pacjentów leczonych lekami immunosupresyjnymi, które metabolizowane są przez CYP3A4, zaleca się ostrożne stosowanie dihydrokodeiny, buprenorfiny, oksykodonu i fentanylu ze względu na ryzyko [...]

Mykofenolan mofetylu

Mykofenolan mofetylu jest wydzielany przez kanaliki nerkowe; podany wspólnie z acyklowirem, gancyklowirem, walacyklowirem i probenecydem lub innymi lekami podlegającymi wydzielaniu kanalikowemu może zwiększać [...]

Interakcje glikokortykosteroidów

Hydrokortyzon osłabia działanie leków przeciwzakrzepowych i przeciwcukrzycowych. Nasila utratę potasu, szczególnie w skojarzeniu z diuretykami pętlowymi. Jednoczesne stosowanie tego glikokortykosteroidu (GKS) z NLPZ zwiększa ryzyko [...]

Podsumowanie

W praktyce warto pamiętać o najczęstszych interakcjach, jakie występują w transplantologii. Ich znajomość pozwala na aktywną prewencję powikłań polekowych, które mogą wystąpić w konsekwencji niekorzystnych [...]

Do góry