Niewspółpracujący biorca – rola psychologa w opiece potransplantacyjnej

dr n. hum. Mateusz Zatorski

Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Poznaniu

Adres do korespondencji:

dr n. hum. Mateusz Zatorski

Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia,

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Poznaniu

ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań

e-mail: mzatorski@swps.edu.pl

  • Zdrowie i choroba w kontekście doświadczeń biorcy kluczem do podjęcia skutecznych działań wobec osób nieprzestrzegających zaleceń terapeutycznych
  • Pojęcie odpowiedzialności a współpraca pacjenta w procesie leczenia
  • Od diagnozy problemu do wdrożenia działań poprawiających przestrzeganie przez biorcę zaleceń – rola psychologa w opiece nad pacjentem po przeszczepieniu

Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych jest uznawane przez World Health Organization za jeden z najpoważniejszych problemów współczesnej medycyny1. Ignorowanie zaleceń medycznych lub ich samowolna zmiana wiążą się nie tylko z pogorszeniem jakości życia, lecz także ze skróceniem jego oczekiwanej długości1. Przewlekle chorzy tworzą grupę pacjentów, którym poświęcono szczególną uwagę badawczą i wobec których podejmowane są działania zmierzające do poprawy przestrzegania zaleceń. Według dostępnych danych w miarę trwania choroby może słabnąć współpraca pacjenta w procesie leczenia2. Szczególną grupę pacjentów stanowią osoby po zabiegach transplantacji. Zgodna z obowiązującymi wytycznymi procedura kwalifikacji biorcy, dopasowania komórek krwiotwórczych lub organu i udany zabieg przeszczepienia zapewniają skuteczną formę leczenia. Powinno się to przekładać nie tylko na poprawę jakości życia chorego, lecz także ograniczenie ingerencji medycznych w jego codziennym funkcjonowaniu. Okazuje się jednak, że również w tej grupie chorych nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych stanowi istotny problem. W największym stopniu dotyczy on biorców nerek i wątroby3. Konsekwencją dla pacjenta jest uruchomienie procesu odrzucania przeszczepu, a często powrót do stanu sprzed zabiegu. Następstwa dla systemu opieki medycznej są równie dramatyczne – to nakłady finansowe, czasowe i kompetencyjne (personel medyczny), które nie przynoszą oczekiwanego efektu. W perspektywie społecznej skutkiem jest pogłębianie przepaści między liczbą osób oczekujących na przeszczep a dostępnych organów. Klucz do zrozumienia tak nieracjonalnego zachowania pacjenta, które uruchamia „negatywny efekt domina” (indywidualny i społeczny), leży w wiedzy o psychologicznym funkcjonowaniu osoby chorej somatycznie.

Definiowanie pojęcia zdrowia a ryzyko nieprzestrzegania zaleceń wśród przewlekle chorych

Choroba przewlekła skłania doświadczającego jej konsekwencji człowieka do sformułowania własnej definicji zdrowia. Oznacza to wyjście poza biomedyczny model zakładający, że zdrowie oznacza po prostu brak dolegliwości. Przewlekle chorzy doświadczaj...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Transplantacja a nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych

Osoby po przeszczepieniu nerki – kontynuując powyższy przykład – muszą również nadawać konkretne znaczenie pojęciu zdrowia. Transplantacja motywuje często do redefinicji [...]

Od nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych do braku poczucia odpowiedzialności

Pojęcie „nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich” ewoluowało w ciągu ostatnich lat. Wraz z rodzącą się koncepcją partycypacji chorego w procesie leczenia pojawiła się też potrzeba doprecyzowania [...]

Rola psychologa w opiece potransplantacyjnej

Dotychczasowy opis problemu nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych miał na celu:

Diagnoza

Ocenie przestrzegania bądź nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych dokonywanej wśród osób po transplantacji powinni podlegać chorzy już na etapie kwalifikacji do zabiegu. Truizmem [...]

Działania interwencyjne

Pełen obraz pacjenta, czynników wpływających na nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych, wynikający z solidnej diagnozy psychologicznej i obiektywnych informacji uzyskanych od personelu medycznego, stanowi podstawę [...]

Podsumowanie

W artykule wskazano na konieczność przyjęcia perspektywy pacjenta jako warunek zwiększający skuteczność podjętych interwencji wobec osób nieprzestrzegających zaleceń terapeutycznych. Dotyczy to m.in. [...]

Do góry