Wytyczne

Aktualne wytyczne nadzoru po kolonoskopii z polipektomią

lek. Piotr Szredzki1

dr hab. n. med. Michał Kukla, prof. UJ2,3

dr hab. n. med. Wojciech Marlicz4,5,6

1Pracownia Endoskopii, Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1 – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Rzeszowie

2Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie

3Zakład Endoskopii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

4Klinika Gastroenterologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

5Endoklinika – Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Przewodu Pokarmowego w Szczecinie

6European Colonoscopy Quality Investigation Group

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Wojciech Marlicz

Klinika Gastroenterologii,

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

e-mail: marlicz@hotmail.com

  • Cechy kolonoskopii wysokiej jakości
  • Czynniki ryzyka wystąpienia zaawansowanych gruczolaków i raka jelita grubego: liczba, wielkość, budowa histologiczna i umiejscowienie zmian
  • Omówienie aktualnych wytycznych European Society of Gastrointestinal Endoscopy z 2020 roku dotyczących nadzoru pacjentów po kolonoskopii z polipektomią


Kolonoskopia jest zabiegiem wykonywanym rutynowo w celu diagnostyki zmian przedrakowych oraz raka jelita grubego (RJG). Jest to badanie łatwo dostępne i stosunkowo bezpieczne. Kolonoskopia diagnostyczna wiąże się z bardzo małym ryzykiem wystąpienia zdarzeń niepożądanych w postaci perforacji, krwawienia i śmierci1, odpowiednio: 0,05%, 0,25% i 0,003%. Prawdopodobieństwo tych powikłań zwiększa się u pacjentów ze współistniejącymi chorobami lub w starszym wieku2. W ostatnich badaniach zwrócono uwagę na coraz większe znaczenie czynników jakościowych (takich jak m.in.: odpowiednie przygotowanie jelita, intubacja kątnicy, prawidłowe wykrycie gruczolaka, całkowite wycięcie polipów), a także podkreślono rolę najnowocześniejszych technologii, takich jak: kolonoskopia wysokiej rozdzielczości, obrazowanie w wąskim paśmie światła czy sztuczna inteligencja3,4.

W marcu 2020 roku American Society for Gastrointestinal Endoscopy (ASGE), a w czerwcu tego samego roku European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) opublikowały nowe wytyczne dotyczące nadzoru po polipektomii. Niniejszy artykuł został oparty głównie na rekomendacjach ESGE, które stanowią aktualizację wytycznych dotyczących nadzoru endoskopowego po polipektomii wydanych w 2013 roku. Następna aktualizacja zaleceń jest zaplanowana na 2025 rok5,6.

Nadzorem kolonoskopowym powinni zostać objęci wszyscy pacjenci, u których całkowicie wycięto co najmniej jeden polip jelita grubego podczas wysokiej jakości pierwszej, tzw. wyjściowej, kolonoskopii (index colonoscopy). Na podstawie badań przeprowadzonych na dużej grupie 12 000 pacjentów obserwowanych przez 8 lat udowodniono, że bardzo duże znaczenie ma sposób i jakość wykonania badania kolonoskopowego. Nieoptymalna kolonoskopia zdecydowanie zwiększa ryzyko wystąpienia RJG oraz śmiertelności po polipektomii, nadmierne wykorzystanie nadzoru endoskopowego nie rekompensuje wykonanej początkowo nieoptymalnej kolonoskopii7.

Cechy kolonoskopii wysokiej jakości:

  • odpowiednie oczyszczenie jelita grubego – jakość przygotowania jelita wpływa bowiem na kompletność badania, czas trwania zabiegu, stopień identyfikacji polipów, a także od tego zależy, czy konieczne będzie powtórzenie badania, co przekłada się na dodatkowe koszty. Za dobre przygotowanie do kolonoskopii uważa się oczyszczenie jelita na co najmniej 6 punktów w Boston Bowel Preparation Scale (BBPS) lub na co najmniej 7 punktów w Ottawa Bowel Preparation Scale. Sugeruje się również, aby przygotowanie uznać za nieodpowiednie w przypadku uzyskania 0-1 punktu w skali BBPS w dowolnym segmencie jelita grubego. Z kolei według ASGE jelito jest przygotowane właściwie, gdy endoskopista jest w stanie wiarygodnie zidentyfikować zmiany powyżej 5 mm. W przypadku suboptymalnego przygotowania jelita przy wykonanej pełnej kolonoskopii ESGE rekomenduje powtórzenie badania za rok5,6,8-10
  • pełne badanie do kątnicy – odsetek ukończonych badań do kątnicy powinien wynosić >95%
  • stosowne doświadczenie endoskopisty – odpowiednio wysoki wskaźnik wykrywalności polipów (ADR – adenoma detection rate) powinien wynosić >30% u badanych mężczyzn oraz >20% u badanych kobiet. Zaleca się, aby był on rutynowo monitorowany jako miernik jakości kolonoskopii11,12
  • radykalna polipektomia – w przypadku niedoszczętnej polipektomii opisanej w badaniu histopatologicznym jako niecałkowite lub nieokreślone marginesy wycięcia polipa zaleca się wykonanie powtórnej kolonoskopii w możliwie krótkim terminie. Jest to szczególnie ważne u pacjentów po resekcji polipów powyżej 2 cm, ponieważ w tej grupie wzrasta ryzyko śmiertelności z powodu RJG13.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zalecenia nadzoru po polipektomii według ESGE

Liczba wykonywanych badań kontrolnych jest mniejsza przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości nadzoru onkologicznego17.

Podsumowanie

Badania profilaktyczne stanowią około 40% przeprowadzanych kolonoskopii, a wykonywanie badań kontrolnych w ramach nadzoru po polipektomii zgodnie z przyjętymi zasadami jest bardzo ważne, ponieważ [...]

Do góry