Chirurgia onkogeriatryczna przewodu pokarmowego

dr hab. n. med. Jakub Kenig, prof. UJ

Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Gastroenterologicznej i Transplantologii, I Katedra Chirurgii Ogólnej, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Jakub Kenig, prof. UJ

Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Gastroenterologicznej i Transplantologii,

I Katedra Chirurgii Ogólnej,

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

ul. Macieja Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków

e-mail: jkenig@cm-uj.krakow.pl

  • Podstawowe aspekty chirurgii onkogeriatrycznej
  • Zespół kruchości i jego znaczenie w planowaniu leczenia onkologicznego u osób starszych
  • Leczenie starszych pacjentów z rakiem żołądka i rakiem jelita grubego

World Health Organization za początek starości uznaje ukończenie 60 roku życia i dzieli starość na trzy okresy: wiek podeszły (do 75 roku życia), wiek starczy (75-90 lat), wiek sędziwy (≥90 lat)1. W naukach medycznych za początek starości przyjmuje się ukończenie 65 roku życia, choć w większości prowadzonych badań widoczna jest tendencja do przesuwania tej granicy powyżej 70 lat.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego osoby powyżej 65 roku życia stanowiły w Polsce w 2020 roku 16,2% populacji. Prognozuje się, że w 2035 roku odsetek ten wyniesie 23,2%. Szczególnie istotne będzie podwojenie liczby osób powyżej 80 roku życia z 3,5% do 7,2% populacji1. Efektem tego jest i będzie coraz częstszy kontakt chirurgów z pacjentami z najstarszych grup wiekowych.

Wśród pacjentów onkologicznych 2/3 chorych na nowotwory ma 65 lat lub więcej, a większość powikłań pooperacyjnych dotyczy właśnie tej grupy wiekowej. Czym w takim razie jest chirurgia onkogeriatryczna? Osobiście definiuję ją jako interdyscyplinarną dziedzinę wiedzy obejmującą: pogłębioną ocenę przedoperacyjną (zarówno dotyczy to samego nowotworu, jak i przede wszystkim samego pacjenta [całościowa ocena geriatryczna; comprehensive geriatric assessment]), zindywidualizowane planowanie leczenia, etap przygotowania do operacji, dobór odpowiednich technik operacyjnych oraz adekwatną opiekę pooperacyjną u osób starszych z chorobami nowotworowymi. Kluczowymi elementami chirurgii onkogeriatrycznej jest świadomość następujących faktów:

Pacjent powyżej 65 roku życia to nie jest „starszy dorosły” i rutynowe postępowanie może nie przynieść spodziewanego efektu, a jedynie zwiększyć ryzyko zgonu, powikłań, niepełnosprawności oraz instytucjonalizacji.

Tempo starzenia się ma charakter indywidualny i nie jest jednakowe w odniesieniu do poszczególnych narządów i układów. Dlatego wiek kalendarzowy i wiek biologiczny się różnią, a im pacjent jest starszy, tym różnice te pogłębiają się coraz bardziej.

Konieczna jest rozszerzona i pogłębiona ocena przedoperacyjna (całościowa ocena geriatryczna) pacjentów w wieku podeszłym.

Pacjenci bez zespołu kruchości, niezależnie od wieku kalendarzowego, mogą być leczeni jak pacjenci z młodszych grup wiekowych.

Standardowe leczenie operacyjne osób z zespołem kruchości prowadzi do nieakceptowalnych wyników. Konieczne jest więc indywidualne podejście w zakresie wszystkich elementów chirurgii onkogeriatrycznej.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Rak żołądka

Rak żołądka jest chorobą głównie osób starszych, ponieważ ponad 60% wszystkich pacjentów z tym rozpoznaniem stanowią osoby w wieku ≥70 lat7. Postępowanie chirurgiczne [...]

Rak jelita grubego

Rak jelita grubego jest trzecim najczęściej występującym nowotworem na świecie, a zachorowalność na niego stale rośnie. Ponad połowa nowych przypadków diagnozowana jest [...]

Wnioski

Wiek kalendarzowy nie może być przeciwwskazaniem do radykalnego leczenia multimodalnego u starszych pacjentów. Ocena zespołu kruchości (surogat wieku biologicznego) oraz jego nasilenia [...]

Do góry