Odleżyny – współczesne spojrzenie na stary problem

dr n. med. Katarzyna Cierzniakowska

prof. dr hab. n. med. Maria Teresa Szewczyk

Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Maria Teresa Szewczyk

Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu,

Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. Ignacego Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

e-mail: mszewczyk@cm.umk.pl

Small cierzniakowska katarzy opt

dr n. med. Katarzyna Cierzniakowska

Small szewczyk t maria kopia opt

prof. dr hab. n. med. Maria Teresa Szewczyk

  • Klasyfikacja odleżyn i najistotniejsze czynniki ryzyka ich rozwoju
  • Sposoby profilaktyki i leczenia ran odleżynowych
  • Przygotowanie bliskich chorego do sprawowania nad nim opieki domowej


Odleżyna to uszkodzenie skóry i głębiej położonych tkanek, występujące najczęściej nad wypukłością kostną, powstałe wskutek ucisku, sił ścinających i tarcia. Ucisk wywierający wysokie ciśnienie na tkanki oraz na położone w nich naczynia krwionośne prowadzi do nieodwracalnego niedokrwienia i martwicy tego obszaru1.

Nie zawsze sam ucisk na tkanki, rozumiany jako problem biomechaniczny, wystarcza do ich uszkodzenia. Uważa się, że zaburzenia fizjologiczne prowadzące do rozwoju odleżyny są złożone i wieloczynnikowe. Kaskada zdarzeń klinicznych obejmuje różne czynniki zewnętrzne oraz wewnętrzne. Przyjmuje się, że w patogenezie odleżyn ważną rolę odgrywają: uszkodzenia niedokrwienno-reperfuzyjne, zwiększona przepuszczalność naczyń włosowatych i obrzęk tkanek miękkich, upośledzenie drenażu limfatycznego, bezpośrednie uszkodzenia mechaniczne komórek, rozpad macierzy zewnątrzkomórkowej, przyspieszone starzenie się komórek oraz zmiany mikroklimatu skóry2,3.

Pomimo obecnego rozwoju medycyny i popartej licznymi badaniami klinicznymi wiedzy na temat występowania odleżyn są one powszechnie występującym problemem. Na podstawie aktualnych danych wskazujących na starzenie się społeczeństwa, w tym na rosnące zapotrzebowanie na opiekę stacjonarną w domach opieki czy w ośrodkach opieki długoterminowej, eksperci nie prognozują zmniejszenia zapadalności na odleżyny. Problem ten, rozpatrywany pod względem zdrowotnym, dotyka ludzi w każdym wieku, objętych opieką zarówno instytucjonalną, jak i domową. Odleżyny wiążą się z obniżeniem jakości życia, nierzadko z silnymi dolegliwościami bólowymi, podwyższonym ryzykiem zakażeń i zwiększoną śmiertelnością4,5. Biorąc pod uwagę aspekt ekonomiczny, występowanie odleżyn stanowi olbrzymie obciążenie finansowe wynikające z kosztów wydłużonej hospitalizacji, terapii ogólnej i leczenia miejscowego rany odleżynowej. Ponadto koszty leczenia rosną wraz ze stopniem zaawansowania klinicznego odleżyny4,6.

Dla wielu jednostek opieki medycznej wskaźnik występowania odleżyn jest ważnym wskaźnikiem funkcjonowania placówki i jakości oferowanych świadczeń medycznych. Zmniejszenie częstości występowania odleżyn jest priorytetem wszystkich grup pracowników opieki zdrowotnej i wymaga zastosowania powszechnie przyjętych procedur postępowania. Jasno określony, dokładny i powtarzalny sposób pomiaru wskaźników występowania nowo powstałych odleżyn w danej placówce przyczynia się do zidentyfikowania słabych ogniw w organizacji. Wielu odleżynom pojawiającym się w czasie hospitalizacji można zapobiec. Jednakże nierzadko pomimo podjęcia intensywnych działań prewencyjnych dochodzi do rozwoju odleżyn u chorych, u których określone ryzyko powstania tego typu ran jest bardzo duże, a wówczas wspomniane wskaźniki nie mogą stanowić dowodu oskarżenia o złą jakość opieki7,8.

Klasyfikacja odleżyn i miejsca występowania

W wytycznych opracowanych przez European Pressure Ulcer Advisory Panel oraz National Pressure Injury Advisory Panel (EPUAP/NPIAP) opublikowano międzynarodową klasyfikację odleżyn, w której wyróżniono 6 odrębnych stanów klinicznych. Uwzględniono w niej 4 stopnie głębokości uszkodzenia tkanek (od nieblednącego rumienia skóry w stopniu I aż po utratę pełnej grubości skóry i tkanki podskórnej w stopniu IV) oraz 2 dodatkowe poziomy wskazujące na owrzodzenie, którego nie można sklasyfikować, lub podejrzenie uszkodzenia tkanek głębokich bez przerwania ciągłości skóry1,9.

Small ryc. 1 rana czarna opt

Rycina 1. Rana czarna

Small r2 opt

Rycina 2. Rana żółta

Small r3 opt

Rycina 3. Rana czerwona

Powszechnie stosowany jest również inny podział ran – tzw. system kolorowy (RYB – red-yellow-black). Poszczególne kolory nie odpowiadają głębokości uszkodzenia tkanek, lecz kolejnym fazom procesu gojenia. Kolory: czarny (ryc. 1), żółty (ryc. 2), czerwony (ryc. 3) i różowy wskazują, jaki rodzaj tkanki występuje (dominuje) w łożysku rany. System ten często jest wykorzystywany do określenia sposobu miejscowego opracowania i zaopatrzenia ran9,10.

Lokalizacja odleżyn związana jest z przymusowym ułożeniem chorego. Najczęściej powstają one w miejscu działania sił mechanicznych (także dynamicznych) prowadzących do nieodwracalnej deformacji komórek, stłuczenia i zgniecenia tkanek. Szybkość rozwoju odleżyn zależy od nasilenia i czasu oddziaływania tych sił, a także od wytrzymałości tkanek, na które one wywierają wpływ. U pacjentów ułożonych na plecach lub na boku są to obszary: okolicy kości krzyżowej, kości ogonowej, pięt, łopatek, potylicy, kręgosłupa, łokci, kości biodrowych, kości udowych, kostek zewnętrznych czy uszu. U chorych unieruchomionych w pozycji siedzącej i półsiedzącej najbardziej narażone są guzy kulszowe10,11. Do 75% wszystkich odleżyn zlokalizowanych jest wokół obręczy miednicy, co odzwierciedla rozkład nacisku w pozycji zarówno leżącej, jak i siedzącej. Pięty stanowią drugie miejsce co do częstości występowania odleżyn oraz najczęstsze w przypadku podejrzenia uszkodzenia tkanek głębokich. Wynika to z marginalnego dopływu krwi do pięty, cienkiej skóry i tkanki tłuszczowej oraz wystającej kości. U dzieci dość duży stosunek wielkości głowy do ciała sprawia, że najczęstszym miejscem rozwoju odleżyn jest obszar potyliczny (kość krzyżowa i pięty są w następnej kolejności)3.

Również ucisk na błonę śluzową może spowodować jej niedokrwienie i doprowadzić do owrzodzenia. Odleżyny powstające na błonach śluzowych są problematyczne w ocenie ich zaawansowania, ponieważ unikatowe cechy błony śluzowej utrudniają wykrycie nieblednącego rumienia i nie pozwalają na tworzenie się blizn. Tkanki śluzówki są szczególnie podatne na nacisk wywierany przez urządzenia medyczne3,10.

Czynniki ryzyka rozwoju odleżyn

Do bezpośrednich czynników ryzyka rozwoju odleżyn zaliczane są brak ruchu i słaba perfuzja tkanek. Wśród czynników pośrednich wymienia się: wilgoć, zaburzenia czucia, niedożywienie, podeszły wiek12,13. W znacznym stopniu z powodu również zaburzeń układu odpornościowego na rozwój odleżyn narażeni są: chorzy z zaburzeniami immunologicznymi, pacjenci z cukrzycą, z chorobami nowotworowymi oraz osoby leczone z powodu stanu klinicznego na oddziałach intensywnej terapii2,14.

Należy zwrócić szczególną uwagę na czynniki ryzyka występowania odleżyn w populacji pediatrycznej. Głównie dotyczą one dzieci z poważnymi chorobami neurologicznymi związanymi z rozszczepem kręgosłupa, porażeniem mózgowym i uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Zgłaszalność odleżyn na oddziałach intensywnej opieki noworodkowej i pediatrycznej sięga 25%3.

Small 4 opt

Rycina 4. Odleżyna związana z założonym wcześniej zgłębnikiem nosowo-żołądkowym

Do góry